Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.956
: :
Ligelønskonvention nr. 100
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

I 1951 vedtog ILO (Den internationale Arbejdsorganisation) konvention nr. 100 om lige løn for arbejde af lige værdi. Konventionen er ratificeret af 85 lande, bl.a. de fem nordiske lande.

Konventionen forpligter de lande der ratificerer den til at fremme princippet om lige løn for mænd og kvinder for arbejde af lige værdi. Landene skal også sørge for, at dette gennemføres i den udstrækning det er foreneligt med de metoder for fastsættelse af løn, der er i brug i de enkelte lande. F.eks. lønfastsættelse gennem forhandlinger mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Gennemførelsen af ligelønsprincippet kan ifølge konventionen ske ved hjælp af nationale love eller forskrifter, ved kollektive aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere eller ved en kombination af disse forskellige midler.

En rekommandation (lige løn nr. 90, 1951) supplerer konventionen, og foreslår en række tiltag, som skal sikre at princippet gradvist bliver gennemført. Bl.a. ved at det bliver slået fast for alle statsansatte. Ifølge rekommandationen bør der om nødvendigt tages tiltag til øgning af de kvindelige arbejdstageres muligheder i arbejdslivet for at lette gennemførelsen af ligeløn. Arbejdstagere af begge køn skal have samme mulighed for faglig uddannelse og arbejdsformidling, og kvinderne må opmuntres til at anvende disse muligheder. Der må oprettes velfærdsordninger og sociale tiltag - særligt til hjælp for kvindelige arbejdstagere med familieforpligtelser. Der må gennemføres tiltag for at fremme lighed mellem mænd og kvinder når det gælder adgangen til fag og stillinger.

Konventionsteksten definerer ikke hvad der er «arbejde af lige værdi», men henviser til at man må foretage en objektiv arbejdsvurdering (job evaluation), hvis det kan bidrage til at gennemføre ligelønsprincippet. Begrebet «løn» defineres som arbejdsvederlag i enhver form - kontanter såvel som naturalier - som arbejdsgiveren direkte eller indirekte skal betale arbejdstageren.

«Lige løn for arbejde af lige værdi» er med andre ord et princip, der går ud på at hindre diskriminering på grund af køn. Udviklingen viser med al tydelighed, at et sådan princip til fastsættelse af løn ikke har været tilstrækkeligt til at afskaffe forskellen mellem mænds og kvinders lønninger.

R.A.H.