Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 97.035
: :
Fødekæde
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Planter udgør næring for dyr og bakterier. Disse kan igen blive spist af andre dyr. Dette kan gå videre i flere led. En sådan rækkefølge af organismer der spiser og selv bliver spist, kaldes en fødekæde.

Der er to hovedtyper af fødekæder. Græsningskæderne starter med grønne planter, der er næring for planteædende dyr. Disse dyr kan blive bytte for rovdyr, der kan blive ofre for andre rovdyr. Eksempler på græsningskæder: Planter - fugle - ræv. Planter - bladlus - mariehøne - fluesnapper - hønsehøg.

Nedbryderkæderne, den anden hovedtype, starter med dødt plantemateriale. Dette bliver nedbrudt og fortæret af bakterier og småinsekter. Disse små organismer er næringsgrundlag for et stort antal dyr. Eksempler på nedbryderkæde: Planterester - bakterier - små biller - større rovbiller - spidsmus - ugle.

Næsten alle organismer er del af mange forskellige fødekæder. Disse kæder danner et netværk af forbindelseslinier, som kaldes et næringsnet.

En fødekæde kan opfattes som en energistrøm. Energi overføres i én retning fra et led i kæden til det næste. Al energi til livsprocessen i levende organismer stammer i sidste ende fra solen. Solenergi bindes i grønne planter ved at der opbygges organisk stof - sukker, stivelse, fedt og proteiner. Organisk stof indeholder den energi, der driver livsprocessen, og er det råmateriale som levende organismer er opbygget af. Dyr og de fleste bakterier kan ikke producere organisk stof. De må derfor skaffe sig energi og byggemateriale ved at æde planter eller dyr.

Kun en lille del af energien som en organisme optager gennem maden, bliver brugt til at opbygge nyt væv, der kan gå videre til næste led i fødekæden. Det meste af energien forbruges i livsprocessen i kroppens celler. En del bliver også ført ud af kroppen som affaldstoffer. Konsekvensen af dette er, at en organisme må spise mange gange sin egen kropsvægt for at leve og vokse. Fødekæderne får form af pyramider med store mængder plantemateriale i bunden og et lille antal rovdyr på toppen.

Den moderne industri producerer miljøgifte som spredes i naturen og optages i levende organismer. Tungmetaller som bly og kviksølv, insektmidlet DDT og affald fra petrokemisk industri er nye, fremmede stoffer. Dyr og planter har ikke udviklet mekanismer til at blive dem kvit. I stedet oplagres de  i vævet.

Selv om miljøgifte findes i små koncentrationer i naturen, er de en alvorlig trussel. De koncentreres og akkumuleres opad i fødekæderne. Det meste af den næring et dyr æder gennem livet forbruges, men miljøgiftene lagres. Hvis kæden består af mange led, kan koncentrationen i de sidste led blive så høj, at den er livstruende. Flere rovfuglearter er truet som følge af denne akkumulering af DDT. Efter alt at dømme vil der blive udviklet stadig nye naturfremmede stoffer, der kan koncentreres opad i fødekæderne. Dette er en trussel mod en stor del af livet på jorden.

Mennesket er både planteæder og kødæder og indgår derfor på flere niveauer i fødekæderne.

D.M.