Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 13/7 2018
Læst af: 86.470
: :
Verdensbanken
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Verdensbanken (engelsk: International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) er en international finansinstitution oprettet i 1944 med hovedsæde i Washington D.C. Omkring 130 lande er medlemmer (1980), deriblandt Danmark. For medlemskab i Verdensbanken kræves samtidig medlemskab af Den internationale Valutafond (IMF). Bankens formål er at støtte genopbygning af medlemslandene gennem kapitalbidrag til produktive investeringer. Herunder skal banken støtte udviklingen af ressourcer i økonomisk svagere områder, garantere for private investeringer eller bidrage med egne midler i de tilfælde, hvor private midler ikke er tilgængelige, stimulere udviklingen af verdenshandelen, internationale investeringer og international handel.

Verdensbanken blev grundlagt på et tidspunkt, hvor de fleste udviklingslande var kolonier eller havde halvkolonial status. Deres synspunkter og interesser havde da ringe vægt i international politik. Den skarpeste kritik mod Verdensbanken er da også kommet fra udviklingslandene. Det er hævdet, at banken temmelig ensidigt prioriterer investeringer til produktive formål udfra snævre lønsomhedskriterier. Det fører bl.a. til, at investeringer i infrastruktur, uddannelse mv. som giver et afkast, der først kan måles på længere sigt, bliver negligeret. Endvidere prioriterer Verdensbanken investeringer til eksportformål, på bekostning af investeringer med sigte på højere grad af selvforsyning. Eksempelvis blev Verdensbanken i 1970'erne kritiseret for ikke at give specielt støtte til energiprojekter i udviklingslandene, hvis disse ikke var klart eksportorienterede.

Overrepræsentationen af kapitalstærke lande i bankens styrende organer har medført, at bankens virksomhed i høj grad foregår på investorernes præmisser i stedet for at være en mere udviklingsorienteret investeringsbank. Verdensbanken er gennem sin tilknytning til IMF et omdrejningspunkt for det internationale penge- og finanssystem, som blev grundlagt ved afslutningen af 2. verdenskrig - det såkaldte Bretton Woods system. Systemet har været stærkt knyttet til USA's magtposition i verden og har bidraget til at fremme en udvikling i pagt med supermagtens forestillinger og interesser.

Verdensbanken har set det som en vigtig opgave at arbejde for fri bevægelse af varer og kapital og at fremme international specialisering. Tilsvarende formål gælder samtidig for IMF og for OECD - organisationer som også blev oprettet på USA's initiativ efter 1945. Verdensbankens beliggenhed i Washington, D.C. har desuden bidraget til tæt forbindelse med USA's administration og politiske establishment.

I et udkast til bankens World Development Report fra foråret 2018 gik banken ind for deregulering af arbejdsmarkedet: det skulle være billigere for arbejdsgivere at ansætte og fyre, der skulle ikke være nogen nedre grænse for hvor lavt arbejdsgiveren skulle kunne betale sine arbejdere og bidrag til sociale fonde (f.eks. feriepenge, social- eller sundhedsbidrag) skulle afskaffes. Banlen havde ellers i sin rapport fra 2013 analyseret sig frem til, at regulering på arbejdsmarkedet stort set ingen indflydelse havde på beskæftigelsesniveauet, men nu gik den ind for at fjerne al regulering. Udviklingen blev set som udtryk for en forskydning i det globale styrkeforhold mellem kapital og arbejde. Løndmodtagere og deres faglige organisationer bliver stadig svagere, mens kapitalen står stadig stærkere. (World Bank recommends fewer regulations protecting workers, Guardian 20/4 2018)

Ø.No.

Internet

Kampen mod WTO, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF). En emneliste fra Tidsskriftcentret.dk