Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Organisation  .  Offentlig organisation  .  Stat  .  Sundhedsvæsen
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Medicin
   .  Politisk  .  Politiker
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 25.789
: :
Chadwick, Sir Edwin
Left
Rocks
2023-11-27 19:19

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Sir Edwin Chadwick
Sir Edwin Chadwick

Chadwick (1800-1890), engelsk socialreformator, drivende kraft bag modellen for den moderne sundhedslovgivning og offentligt sundhedsarbejde. Chadwick var sekretær i den engelske fattigkommission og senere formand for det første engelske sundhedspolitiske regeringsorgan: General board of Health. Chadwicks mest kendte værk blev udgivet i 1842: «Rapport om arbejderbefolkningens sundhedstilstand i England». Dette værk er blevet stående som en af de vigtigste socialpolitiske undersøgelser fra denne periode. Både på grund af dens omfattende indhold, dens nyskabende metode og de politiske konsekvenser den fik. Det materiale Chadwick lagde frem dannede grundlag for loven om offentligt sundhedsarbejde, som Parlamentet vedtog i 1848, og for opbygningen af det offentlige sundhedsarbejde i England. Modellen blev anvendt som forbillede for tilsvarende tiltag i andre europæiske lande.

Socialpolitiske studier af arbejderklassens levevilkår udgør en af de mest levende traditioner indenfor samfundsvidenskaberne. De opstod først indenfor de radikale borgerlige kredse, dels som et resultat af en ægte moralsk indignation, dels som et forsøg på at dæmme op for en voksende konflikttrussel. Chadwicks ideer var stærkt inspireret af et af den tids mest udbredte socialfilosofiske ideologier: Nyttefilosofien - utilitarianismen.

Rapporten om arbejderbefolkningens sundhedstilstand var et bredt anlagt studie i 3 bind, påbegyndt i 1838. Hovedparten af materialet blev hentet fra industrikapitalismens vugge - Manchester. Værket er derfor en parallel til det første socialistiske studie af det samme felt, Engels': «Arbejderklassens situation i England», som udkom på samme tid.

Chadwicks væsentligste bidrag var, at han sammenholdt forskellige sider ved levevilkårene - boligforhold, vandforsyning, sanitære anlæg osv. - med levealderen i de forskellige distrikter, og han kunne på en videnskabelig overbevisende måde vise, hvordan levealderen afhang af levevilkårene. For at kunne gøre dette, opbyggede han omfattende registreringsrutiner, som senere bl.a. blev taget i brug i de årlige rapporter om det offentlige sundhedsarbejde. Disse rapporter udgør et vigtigt baggrundsmateriale for mange af Marx' beskrivelser i Kapitalen. Chadwicks reformforslag tager kun i ringe grad forhold op knyttet direkte til produktionen, men forholder sig overvejende til bolig-, vandforsynings- og renovationsproblemerne - områder som i en vis forstand kan karakteriseres som «private» for arbejderklassen. Dette er altså et af de første steder, hvor det ellers så strenge skel mellem offentlig og privat i det borgerlige samfund bliver brudt. Chadwick foreslog, at det offentlige arbejde med sundhedsspørgsmål skulle koncentreres om de sanitære problemer, og udføres af ingeniører og lægfolk. En offentlig læge - Medical Officer - skulle have det medicinske tilsyn, og arbejdet skulle planlægges og administreres af lokale sundhedsråd, som atter skulle være underlagt et centralt styringsorgan. Dette mønster kom senere også til at præge distriktslægeordningerne i andre europæiske lande. Chadwicks forslag blev næsten uden undtagelse indarbejdet i Loven om offentligt sundhedsarbejde, som blev vedtaget kun 6 år efter at hans resultater var publiceret.

Chadwick var også optaget af de økonomiske vurderinger af sundhedspolitiske tiltag - i tråd med al tidlig borgerlig sundhedspolitisk tænkning. Han udarbejdede omfattende kalkuler over lønsomheden ved disse investeringer, således at de økonomiske sider ved sundhedsbegrebet kunne træde utilsløret frem. Endvidere lagde Chadwick af rent taktiske årsager stor vægt på lønsomhedsbetragtninger - for at få øget gennemslagskraft for sine ideer blandt industrikapitalens ledende repræsentanter.

Chadwicks værk er sandsynligvis et af de få bidrag til forbedringen af arbejderklassens levevilkår i Europa i 1800 tallet. Levealderen i Manchester var sunket stærkt gennem hele første halvdel af 1800 tallet. Denne udvikling vendte brat 7 år efter at Chadwicks reformforslag var blevet sat ud i livet. Ingen kan i dag fastslå nøjagtig hvad dette skyldtes, men i den udstrækning de historiske kilder kan give svar, må vi tillægge de tiltag som var baseret på Chadwicks ideer en afgørende betydning.

T.I.R.