Send
Vedtægter

 

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Leksikon for det 21. århundrede og dens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at udvikle og publicere projektet Leksikon for det 21. århundrede, således at det med den højest mulige videnskabelige kvalitet når ud til flest mulige.

Formålet med projektet er frit til rådighed at stille leksikalske oplysninger udarbejdet på et videnskabeligt grundlag indenfor emner, der enten slet ikke behandles i traditionelle opslagsværker eller behandles ensidigt. Projektet sigter mod at fremme formidling af viden ud fra en kritisk og emancipatorisk videnskabelig tilgang.

Projektet er organisatorisk uafhængigt af politiske partier, hylder princippet om meningspluralisme inden for rammerne af den kritisk-emancipatoriske videnskabelige tradition, og det politiske udgangspunkt er solidaritet med undertrykte mennesker i hele verden.

 

§ 3. Medlemmer:

Foreningen er organiseret som en række redaktioner. Som medlemmer af foreningen kan optages medlemmer af disse redaktioner, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen kan endvidere beslutte optagelse af personlige medlemmer. Optagelse af alle medlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.

Evt. eksklusioner kan besluttes med to tredjedeles flertal på generalforsamlingen. Indstilling herom skal være på den udsendte dagsorden.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 4. Redaktioner

Virkeliggørelsen af foreningens formål sker primært i dens redaktioner. En redaktion er berettiget til at udpege et medlem til foreningens bestyrelse (se §11). Det interne valg af redaktionens repræsentant sker ved almindeligt flertal blandt redaktionens opstillede kandidater. Valgberettigede er i dette tilfælde alene redaktionens egne medlemmer.

En redaktion består af mindst 2 personer. Bestyrelsen tager med almindelig stemmeflerhed stilling til oprettelse af redaktioner. Nedlæggelse af redaktioner sker ved to tredjedeles stemmeflerhed på generalforsamlingen. Indstilling herom skal være på den udsendte dagsorden.

Den enkelte redaktion er redaktionelt ansvarlig for opslag indenfor sit område og vælger i sin midte en ansvarshavende redaktør. Redaktionerne definerer i øvrigt hver især deres arbejdsområde, der godkendes af bestyrelsen. Ændringer af arbejdsområdet skal godkendes af bestyrelsen.

Der kan ikke oprettes flere redaktioner på samme område. I grænsetilfælde spørges de tilgrænsende redaktioner

 

§ 5. Bidragenes status

Forfatterne fraskriver sig enhver ophavsret til opslagene. Opslagene kan frit anvendes med angivelse af kilde og forfatter.

 

§ 6. Kontingent:

Generalforsamlingen kan beslutte et årligt medlemskontingentkontingent og reglerne herom.

 

§ 7. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i en sparekasse.

 

§ 8. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 9. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Beretning fra de enkelte redaktioner.
 4. Debat om foreningens virke og realisering af foreningens formål.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor og suppleant.
 10. Eventuelt.

   

§ 10. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Et medlem kan ved fuldmagt repræsenteres af et andet medlem.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, opløsning af foreningen, nedlæggelse af redaktion /-er, eller eksklusion af medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer, opløsning af foreningen, nedlæggelse af redaktion /-er, eller eksklusion af medlemmer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 13.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 12. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Hver redaktion udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Dertil kommer op til 2 almindeligt valgte medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Sker der i valgperioden forfald blandt redaktionsudpegede medlemmer, udpeger pågældende redaktion selv et nyt medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, men fungerer derudover kollektivt. Den fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar til bestyrelsen (både almindelig og redaktionsudpeget), skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsesmøder afholdes indkaldes med dagsorden med mindst 7 dages varsel.

 

§ 13. Opløsning/ændring af formålsparagraf

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud 1. Maj Fonden.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. oktober 2005