Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 35.056
: :
Diplomati
Left
Rocks
2024-02-26 15:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Diplomati kommer af det latinske: «diploma»: skrive brev. Diplomati anvendes både om den del af en stats udenrigstjenestemænd, diplomater, der varetager deres hjemlands interesser i en anden stat, og den virksomhed som diplomater udøver - i første række kontakter med repræsentanter for den stat, hvor de er udstationeret. Diplomaternes forgængerne var de udsendinge som herskerne sendte til hinanden, når det var nødvendigt at meddele vigtige ting eller forhandle om sager af gensidig interesse.

Mod slutningen af middelalderen var der i en del af byrepublikkerne i Norditalien faste udsendinge fra andre republikker. Efter 30 årskrigens afslutning i 1648 blev det mere og mere almindeligt, at fyrsterne havde faste udsendinge stationeret hos hinanden for at tage sig af den løbende kontakt. Efter Napoleonskrigene, på Wienerkongressen i 1815, blev de første formelle regler for oprettelsen af diplomatiske forbindelser og udsendinge fastlagt. Selvom udsendingene da fortsat var fyrsternes personlige repræsentanter overfor hinanden, danner dette regelværk fortsat grundlag for det diplomatiske samkvem mellem stater. De nugældende regler blev fastlagt i Wienerkonventionen fra 1961. Diplomaternes hovedopgave er dels at fremskaffe information og oplysninger om det land, hvor de er udstationeret, dels at befordre kommunikationen mellem deres egen udenrigsledelse, og ledelsen i det land hvor de er udstationeret.

Udover dette direkte diplomati mellem to stater anvendes også udtrykket «kongresdiplomati» om den virksomhed der udfoldes under internationale konferencer og fora som f.eks. FN. Oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem to stater og stationering af diplomatisk personale, finder sted efter gensidig overenskomst. Den stat hvor en diplomat er udstationeret, kan uden at angive nærmere grund meddele den stat, der har udstationeret diplomaten, at vedkommende er persona non grata dvs. uønsket i landet. Diplomatens hjemland skal i så fald hjemkalde vedkommende.

Fremmede landes diplomatiske udsendinge i en stat udgør tilsammen: corps diplomatique - det diplomatiske korps - og alle medlemmerne af dette nyder godt af såkaldt eksterritorialret i det land, hvor de er stationeret. Dette indebærer, at dette lands myndighed over dem er stærkt begrænset: Dette gælder bl.a. fritagelse for skat og forskellige afgifter og retslig ukrænkelighed. En diplomatisk station skal også have fuld kommunikationsfrihed til hjemlandet, samt ret til at sende meddelelser hjem med kurerpost, der ikke må kontrolleres af andre landes myndigheder.

K.So.