Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Lange, Oskar

Oskar Lange
Oskar Lange

Lange (1904-1965), polsk økonom, en af verdens vigtigste økonomer i dette århundrede. Udover Polen drev han forskning og undervisning i en række vesteuropæiske lande og i USA. Oskar Lange var også aktiv i den socialistiske bevægelse i Polen. Efter anden verdenskrig havde han først diplomatiske opgaver for Polen. Senere havde han høje stillinger indenfor polsk økonomisk planlægning og politik. Det meste af livet fortsatte han imidlertid sin videnskabelige virksomhed, og hans videnskabelige forfatterskab var på højden, da han døde i 1965.

Oskar Langes navn stod fra 1930'erne centralt i udviklingen af økonomien. Mest kendt er han nok for sit bidrag til debatten om mulighederne for en rationel disponering af de økonomiske ressourcer under en socialistisk samfundsform. Økonomiske kritikere af socialismen havde hævdet, at statslig ejendomsret ville føre til ophævelse af markedsmekanismen, og at man dermed ville miste metoder og normer til rationelle valg af produktionsmåder, sammensætning af produktionen osv.

Oskar Lange viste, hvorledes en socialistisk økonomi kunne anvende prismekanismen til at skabe det nødvendige grundlag for rationelle dispositioner, selv om den private ejendomsret til produktionsmidlerne var ophævet. I 1930'erne var denne debat mest af akademisk interesse, men den spiller en vis rolle som teoretisk grundlag for at kunne forstå reformerne der gik i retning af en mere bevidst brug af prismekanismen og af delvis decentraliserede beslutninger i de socialistiske lande i Østeuropa fra 1960'erne.

Oskar Lange leverede også vigtige bidrag til debatten om marxistisk kontra ikke-marxistisk økonomisk teori. Han mente, at den marxistiske teoris styrke først og fremmest var knyttet til de spørgsmål den stiller, til dens udvikling af de institutionelle forhold (herunder ejendomsforholdene) og deres samspil med produktionsudviklingen, samt i analysen af de langsigtede udviklingstendenser. Ikke-marxistisk teori stod svagere indenfor disse områder, men den stod ofte stærkere i den mere detaljerede analyse af markedernes funktionsmåde på kort sigt, i analysen af skattesystemernes virkninger og andre spørgsmål af mere detaljeret analytisk karakter.

Oskar Lange kombinerede på en enestående måde en grundig viden indenfor såvel marxistisk som ikke-marxistisk økonomisk teori. Han var samtidig en fremragende matematisk økonom, og han satte sig også ind i nyere videnskaber som informationsteori og kybernetik. I de senere år af sit liv arbejdede han på et stort systemværk om politisk økonomi, hvor han byggede på alle disse elementer. Hovedrammen og det grundlæggende begrebsapparat bygger på marxistisk teori, mens den detaljerede udarbejdelse af forskellige dele anvender indsigt og metoder fra alle de nævnte områder. Oskar Lange mente i øvrigt, at økonomien efterhånden havde fået et «professionaliseret» præg, og ikke kunne karakteriseres som hverken marxistisk eller borgerlig.

Første del af dette systemværk udkom i fuldt udarbejdet form fra Oskar Langes hånd, og det har spillet en betydelig rolle for den moderne udvikling af marxistisk teori. Til andre dele af værket forelå der kun brudstykker og udkast fra Oskar Lange før han døde, men også disse dele er delvist blevet redigeret og udarbejdet til senere udgivelse.

L.J.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 26.373