Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Montesquieu, Charles-Louis de

Charles-Louis de Montesquieu
Charles-Louis de Montesquieu

Charles-Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755), født i La Brède i nærheden af Bordeaux. Familien tilhørte en gammel adelsslægt. Hans far var militærmand, mens en onkel var retspræsident ved Parlamentet i Bordeaux - et embede som han senere skulle arve. Hans første studier foregik på oratorieordnens kollegium i Juilly, som var jansenistisk og inspireret af Malebranche filosofi. Han studerede jura ved universitetet i Bordeaux og blev i 1708 advokat ved Parlamentet i Bordeaux. I 1714 købte han et embede som dommer ved Parlamentet, og i 1716 arvede han embedet som retspræsident, samtidig med at han også blev optaget i Akademiet i Bordeaux. Montesquieu delte sin tid mellem embedet som dommer, baroniets vinmarker og de litterære saloner i Paris. Han opnåede sin første litterære succes med Lettres Persanes (Persiske breve) i 1721, hvilke han nok skyldte sin optagelse i Det Franske Akademi i 1728. Han tog kort efter ud på sin lange udlandsrejse, og efter hjemkomsten udgav han i 1734 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (Overvejelser over årsagerne til romernes storhed og fald). Omkring samme tid påbegyndte han arbejdet med sit hovedværk De l'esprit des lois (Om lovenes ånd), som udgives i 1748. Han døde i Paris i 1755.

De l'esprit des lois er et stort anlagt komparativt studie, der forsøger at kortlægge de forhold og principper, der er med til at bestemme de forskellige folks love og styreformer, samt forandringerne i dem. Værket er gennemgående beskrivende, og man har af den grund ment, at man her havde en forløber til den moderne sociologi.

Montesquieu skelner mellem tre styreformer: den republikanske, den monarkiske og den despotiske. Disse styreformers natur er følgende: i den republikanske styreform har folket eller en del af folket den suveræne magt (dvs. henholdsvis demokrati og aristokrati); i den monarkiske styreform regerer en person i overensstemmelse med etablerede love ved hjælp af underordnede mellemliggende organer; mens der i den despotiske styreform er en, der regerer uden lov og ret i overensstemmelse med sin egen arbitrære vilje.

En styreforms natur er dens særlige struktur, mens styreformens princip er de sæder og lidenskaber, der får den til at fungere. Demokratiets princip er dyd, thi i demokratiet må borgerne selv adlyde de love, som de håndhæver, og det kræver en betydelig selvdisciplin og offervilje. Aristokratiets princip er en ringere form for dyd, der begrænser sig til et vist mådehold. Mens det er let for adelen at håndhæve lovene over for folket, kræver det stadig et vist mål af dyd at håndhæve dem over for sig selv. Monarkiets princip er ære, fordi monarkiet forudsætter nogle mellemliggende organer, hvilket implicerer status og rang. I ærens navn stræber folk efter privilegier og hæderstegn. Despotiets princip er frygt, eftersom kun frygt kan få folk til at gøre alt, hvad der behager despoten.

Forandring foregår ved at styreformens princip korrumperer. Når folk ikke længere er dydige, kan demokratiet ikke opretholdes, etc. Han introducerer begrebet om den «almene ånd» (esprit général), som er et resultat af en lang række forskellige faktorer, som har betydning for den måde folk handler på: klima, religion, lovene, måden der regeres på, den tidligere praksis, sæder og sædvaner. Tilsammen bestemmer disse faktorer, hvilken slags regering der kan bestå i et bestemt folk, dvs. dér hvor den almene ånd understøtter styreformens princip. Således må en ændring i princippet også forklares med disse faktorer.

Montesquieu skelner også mellem moderate og despotiske styreformer. I en moderat styreform er der en konstellation af forskellige magter, der indbyrdes holder hinanden i skak, i modsætning til den despotiske styreform, hvor magten er helt ensartet. I det berømte kapitel 6 i den 11. bog af De l'esprit des lois erklærer Montesquieu, at der er tre former for magt i staten: den lovgivende magt, den udøvende magt med hensyn til folkeretten (jus gentium), som han senere beskriver som gennemførelsen af offentlige beslutninger, og den udøvende magt med hensyn til den borgerlige ret også kaldet den dømmende magt. Tanken er at fordele disse forskellige former for magt på forskellige enheder på en sådan måde, at den politiske frihed bevares. Den politiske frihed er en følelse af sikkerhed i et samfund styret af love, hvilket vi nok i dag ville kalde retssikkerhed. Selve opdelingen af magten i tre former finder vi allerede hos Aristoteles og senere hos Pufendorf, mens forestillingen om, at det er nødvendigt med en magtbalance, ifølge nogen stammer fra Locke, mens andre hævder den skyldes Bolingbroke.

Montesquieus fik stor betydning i sin samtid. Han blev kritiseret af både jansenister og jesuiter, men også af Helvetius og Voltaire. Rousseau og Burke var blandt dem, der beundrede ham. Hans tanker om magtens deling har haft stor betydning for de statsforfatninger, der blev til med udgangspunkt i både Den Amerikanske og Den Franske Revolution, ligesom værket om lovenes ånd har spillet en rolle i udviklingen af den moderne samfundsvidenskab, bl.a. skrev Durkheim disputats om Montesquieu.

M.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 19/6 2007

Læst af: 70.696