Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Elektromagnetisme

Elektromagnetismen er den samlede teori formuleret af James Maxwell til forklaring af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme. Det grundlæggende i denne teori er begrebet det elektromagnetiske felt.

Et stationært elektromagnetiske felt er altid knyttet til dets udgangspunkt. Som eksempler på stationære felter kan nævnes: det magnetiske felt omkring en elektricitetsbærende ledning; det elektriske felt mellem de to plader i en kondensator.

Et foranderligt elektromagnetisk felt bevæger sig bort fra sin oprindelse i form af en bølge. Disse bølger udbredes med lysets hastighed og kan have et bredt spektrum af frekvenser og bølgelængder. Som eksempler på elektromagnetiske bølger har vi (ordnet efter stigende frekvens): radiobølger, mikrobølger, lys (ultraviolet, synligt og infrarødt), røntgenstråler og gammastråling. Indenfor partikelfysikken er den elektromagnetiske stråling fremtrædelsen for den elektromagnetiske interaktion mellem ladede partikler.

Hele elektromagnetismen er forklaret ved Maxwells ligninger, der er forenelige med og fungerede som inspirationskilde til Einsteins formulering af relativitetsteorien.

Matematisk forklaring

Det elektromagnetiske felt påvirker ladede partikler med følgende kraft (ofte kaldet Lorentz kraften):

F = qE + q v × B         (F = qE + q v/c × B i Gauss enheder)

hvor alle variable fremhævet med fed skrift er vektorer. F er er den kraft q udsættes for, E er det elektriske felt i q's position, v er q's hastighed, c er lysets hastighed, og B er magnetfeltets styrke i q's position. Denne beskrivelse af kraften mellem ladede partikler bryder - i modsætning til Coulombs lov - ikke sammen under relativistiske betingelser, og faktisk opfattes den magnetiske kraft som del af den relativistiske interaktion mellem ladninger i hurtig indbyrdes bevægelse.

Det elektriske felt E er defineret således, at en statisk ladning påvirkes af kraften

F = qoE

hvor qo betegnes som testladningen. Størrelsen af denne ladning er underordnet, så lang tid den ikke påvirker det elektriske felt ved sin eksistens. Hvad der imidlertid følger af denne ligning er, at E's enhed er N/C, Newtons pr. Coulomb. Denne definition kan virke lidt cirkulær, men indenfor elektrostatikken, hvor ladningerne ikke bevæger sig, virker Coulombs lov fortrinligt. Det fører frem til følgende ligning:

n
E = ∑qi(r - ri)(4πεo :|r - ri|3)-1
i=1

hvor n er antallet af ladninger, qi er ladningens størrelse i den i. ladning, ri er positionen af den i. ladning, r er positionen hvor det elektriske felt måles, og εo er en universalkonstant der kaldes det frie rums permitivitet. Ændres summationen til et integrale får vi følgende:

E = ∫ρrenhed (4πεor2)-1dV

hvor ρ er ladningstætheden som funktion af positionen, renhed er enhedsvektoren der peger fra dV mod det punkt i rummet E hvor feltet beregnes, og r er distancen fra punktet hvor feltet  E beregnes til den punktformede ladning.

Begge ovenstående ligninger er meget komplicerede - især hvis man ønsker at beregne E som funktion af positionen. Der findes imidlertid en skalarfunktion kaldet det elektriske potentiale, der kan hjælpe. Elektrisk potentiale (mål i Volt) er defineret som:

φE = -∫E·ds
s

hvor φE er det elektriske potentiale, og s er den bane over hvilken integralet beregnes. Desværre har denne definition et problem, for hvis et potentiale skal eksistere, skal  ∇×E være 0. Dette krav er dog opfyldt, så lang tid ladningerne er stationære, og hvis man vil finde feltet fra en ladning i bevægelse, skal det elektriske felt blot relativistisk transformeres.

Ud fra definitionen af ladning er det trivielt at vise, at det elektriske potentiale fra en punktformet ladning som funktion af positionen er:

φ = q (4πεo|r - rq|)-1

hvor q er den punktformede ladnings ladning, r er positionen og rq er positionen af den punktformede ladning. Potentialet fra en generel fordeling af ladning bliver da:

φ = ∫ρr-1dV

hvor ρ er ladningstætheden som funktion af positionen og r er afstanden fra volumen elementet dV. Bemærk at φ er en skalar, hvilket implicerer at den vil adderes til andre potentialefelter som en skalar. Dette gør det relativt simpelt at reducere komplicerede problemer til simple, og derefter addere deres potentialer. At finde det elektriske felt ud fra potentialet gøres ved at vende definitionen af φ på hovedet:

 E = -gradφ

Beregningen af E ud fra φ er langt enklere end at beregne E ud fra ladningstætheden, at det elektriske felt ofte angives i V/m frem for i N/C.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 65.788