Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.051
: :
Totemisme
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I snæver forstand betyder totemisme symbolisering af forhold mellem grupper ved hjælp af symboler, som lånes fra naturen. I denne form findes totemisme mest udpræget i jæger- og i samlersamfund, som er organiseret på grundlag af slægtskab.

Men denne «primitive» totemisme har en indre logik, som går igen i kommunikation af sociale forhold i alle samfund. Totemisme ytrer sig forskelligt i forskellige samfund, men har også fællestræk med den gruppe-symbolisering, vi kender fra vort dagligliv, nemlig signaleringen af forskelle mellem køn, etniske grupper, tilhørsforhold til kvinde- og andre politiske bevægelser. Analytisk set udspringer totemismen af en almenmenneskelig opgave: At klargøre forskellen mellem «os» og «dem», «mig» og «dig» og «andre».

Ordet totem er afledet af et ord i det nordamerikanske indianersprog ojibwa og betyder noget i stil med: «Han er en slægtning til mig». En person med dette sprog kan sige: «Jeg er en hjort», «du er en krage», og illustrerer dermed sin og modpartens klantilhørsforhold. Ojibwa-samfundet består af et antal klaner - slægtsgrupper - og for hver gruppe eksisterer der et totem-emblem. Totemismen er et system, som består af et sæt af grupper og et sæt af emblemer, og de to er tilordnet hinanden.

Meningen med et emblem kan ikke forstås, hvis vi betragter det isoleret. Emblemerne har betydning ved at kontrasterne mellem dem udtrykker kontrasten mellem grupperne. Gruppeserien er en del af samfundet, kulturen, og emblemserien er hentet fra naturen. Folk flytter ting fra naturen ind i kulturen: Mennesker «bliver» bjørn, ugle, osv. Dette er en metaforisk brug af tegn. Men emblemet får først mening ved at det også er en del af et større hele - ved at det er et metonym. Metafor og metonym er knyttet til hinanden, og forbindelsen af de to udgør kernen i totemistisk tankegang.

Natur-totemisme i vort samfund anvendes nok kun i spejderbevægelsen og en smule i militæret. Men i laugstegnene finder vi kulturproduktet som gruppe-emblem - barberfadet, smedehammeren - og dette er analogt til markeringen mellem slægts- og kastelignende grupper i Mellemøsten og Indien.

Hos os virker træk ved klædedragten, gestus, talemåder og andre signaler tilsammen som identitetssignaler for køn, aldersgruppe, etniske grupper og klasser. Enkelttræk ved vor optræden i situationer virker da som identitetstegn. Tegnene udtrykker det der er fælles og samtidig modsætningsfyldt mellem parterne, og folk kan bevidst vælge dem ud og viderebearbejde dem for at kommunikationen skal blive klarere og styres i bestemte retninger.

Tegn virker da metonymiske ved, at de står for en kategori som helhed - vi «kvinder», «arbejdere», «grønlændere» osv. Og de virker metaforiske ved at vi laver tegn af materialer som ikke er tegn, og giver dem ny mening ved at overføre dem til nye sammenhænge.

Politisk arbejde forudsætter, at folk får tegn at samle sig bag og anvende til at adskille sig fra andre med. Dette indebærer et selvstændigt kulturelt arbejde, der består i at udforme og skabe enighed om tegn i forbindelse med alle de andre opgaver, det politiske arbejde omfatter. I denne udformning af tegn i politisk og socialt liv er den totemistiske anvendelse af metafor og metonymi den grundlæggende operation.

R.Gr.

Litteratur

R. Grønhaug: Etablering af tegn i sociale forløp, Oslo 1971.
C. Lévi-Strauss: Le totémisme aujourd'hui, Paris 1962.