Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 25.085
: :
Begæring
Left
Rocks
2023-05-23 11:46

Begæringen er en af den franske psykoanalytiker Jacques Lacans centrale termer beregnet på at be­stemme kærligheds- og anerkendelsesdimensionen i de udsagn, som et subjekt retter til den anden. Ethvert udsagn forudsætter et svar eller en reak­tion hos denne anden, dvs. en form for anerkendelse og udveksling, hvor sidstnævnte udgør en form for kærlighed. Begæringen kan derfor ikke redu­ceres til det, som vi på f.eks. dansk forstår ved krav, ordrer eller ønsker for­muleret direkte i talen, efter­som en begæring altid forud­sætter en kærlighedsdimension. Begærin­gen forudsætter samtidig be­gæret, eftersom den involverer et begær efter anerkendelse.

Begærin­gen er i et psyko-genetisk perspektiv desuden knyt­tet til kropslige behov som f.eks. sult og tørst, hvis til­fredsstil­lelse går vejen over den sprogligt betingede kommuni­kation mellem mor og barn. Barnets lyde, signaler og signifi­anter kan af moderen tolkes som begæringer, hvis mulige ho­norering henviser dels til kærligheden (moderens svar herpå) og dels til begæret (moderens anerkendelse af barnet og dets begæring).

En speciel form for begæring er de speci­fikke ønsker om behand­ling, som en person fremsætter til en psykoanalytiker ved starten af det analytiske arbej­de: angstophævelse, viden osv.

R.R.

Litteratur

Lacan, J.: Écrits. Paris: Seuil, 1966.
R. Rasmussen: Jacques Lacans psykoanalyse. En indføring. København: Munksgaard, 94