Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Geografi
     .  Geologi
     .  Økologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 75.398
: :
Erosion
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Erosion betyder nedslidning eller afgnavning af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, vind, bølger og gletschere. I tropiske og subtropiske områder er erosion i dag et alvorlig samfundsproblem, som begrænser mulighederne for at øge landbrugsproduktionen og verdens fødevareforsyning.

Tidligere blev jorden i langt højere grad beskyttet af skov og anden frodig vegetation. I de sidste hundrede år er store dele af dette vegetationsdække blevet ødelagt af påsatte skovbrande, græsning af husdyr, nyrydninger og skovhugst. Ved at ødelægge den naturlige vegetation og anvende intensive dyrkningsmetoder uden at tilføre ny næring mister jorden humusstoffer og dermed meget af sin evne til at absorbere og holde på vand. Når det så styrtregner, opstår der let oversvømmelser. Udover vand kan også vinden få fat i de fineste partikler i jorden. Så flyver jorden væk og bliver til sandøer og sanddyner. Der er udregninger der viser, at alene langs den sydlige udkant af Sahara, er der i det 20. århundrede forsvundet landbrugsarealer, der svarer til 16 gange hele Danmarks landareal. Problemet er akut i store dele af verden.

På prærien i USA opstod der i 1930'erne store erosionsproblemer med de såkaldte «Dust-bowls». Spekulative jordbrugsinvestorer såvel som gældsbundne småbønder udpinte hvert år hvedearealerne mere og mere. Jorden blev stadig mindre produktiv og i stigende grad udsat for erosion i og med, at de finere jordpartikler blev hvirvlet bort, og på et tidspunkt var hele 100 millioner hektar truet af at forvandles til uproduktiv ørken. Hele østkysten af USA var da dækket af støvskyer. En god beskrivelse af forholdene findes i John Steinbecks berømte roman «Vredens Druer». I begyndelsen af 1960'erne blev også Sovjetunionen ramt af store jorderosionsproblemer. Den forcerede øgning af landbrugsproduktionen under Khrustsjov var antagelig skyld i dette, og dette har bidraget til hans afsættelse.

Den øgede jorderosion i troperne har utvivlsomt sammenhæng med den hurtige befolkningstilvækst i 3. verdenslandene i det sidste århundrede. Som følge af den større befolkningstæthed har vegetationen og jordlaget fået ringere muligheder for at blive gendannet. Bosættelser starter flere steder i lavlandet, og fortsætter herefter op gennem snævre dale og skråninger, hvor rindende vand let kan gøre stor skade. Bjerglandet Nepal er f.eks. stærkt udsat. I den tætteste befolkede region er mellem en tredjedel og halvdelen af landbrugsarealerne taget ud af produktion.

I Afrika er der mange eksempler på jorderosion som følge af, at det kommercielle landbrug har beslaglagt den bedste jord. Det traditionelle husdyrbrug henvises til mindre frugtbare områder. Som eksempel kan nævnes Awashdalen i Etiopien, hvor udenlandske selskaber udvidede produktionen af bomuld og sukker under kejser Haile Selassies regeringstid.

I den vestlige del af verden har gletschere og vandløb haft stor betydning for udformning af landskabet. Under sidste istid, for ca. 10.000 år siden, lå der et flere tusind meter tykt islag over Norden. I løse bjergarter og sprængte klipper har isen kunnet bore sig ned og skabt dale og fjorde med den karakteristiske U-profil.

Vandløb forårsager - specielt ved styrtregn og oversvømmelser - at jord, slam og tilmed faste klipper slides løs og føres væk med strømmen. Gennem årtusinder har floderne gravet sig ned i terrænnet og floddalene har fået en facon som minder om et V. Floderosion opstår både ved, at vandet og det som vandet fører med sig af småsten og andre partikler, slider mod bunden og siderne, men også ved at vandet graver sig ind under bredderne, så jord- og stenmasser braser sammen og føres bort med strømmen. De aflejres så senere, hvor vandet løber roligt ud i floden eller i havet. Bølgerne i hav og indsøer eroderer landskabet ved strandene. I en tidlig fase består strandene gerne af sten og klipper som gradvis slides ned til sandstrande.

J.Hå.