Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 37.081
: :
Falsk bevidsthed
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Falsk bevidsthed bruges om en forkert tolkning eller forkert systematisering af erfaringer. Den er individets forvrængede forståelse af den ydre virkelighed. Udgangspunktet er, at bevidstheden er subjektets forståelse og tilegnelse af verden udenfor sig selv. Denne ydre verden kommer til os via sansning - som struktureres hos individet gennem oplevelser og erfaringer. Principperne bag denne systematisering udspringer med andre ord af forestillinger og teorier om hvordan verden er, forestillinger som kan være en forvrængning af de samfundsmæssige forhold. Derfor er enkeltindividets forståelse eller forvrængninger egentlig ikke individuelt givet, men hænger sammen med de kollektive forestillinger om virkeligheden, som et givet samfund skaber for at forstå sig selv. Den kommer til udtryk som et samfunds ideologi - den «kollektive» falske bevidsthed.

Problemet med begrebet falsk bevidsthed er, at det prøver at sige noget om forholdet mellem erfaringer og en «rigtig» fortolkning af dem. Det vil sige noget om, hvad der er den egentlige virkelighed. Det forudsætter, at det findes en sand teori, en rigtig fortolkningsramme. Teorien får da forrang fremfor erfaringer, som ud fra teoriens rammer får status som sande eller falske. Erfaringer bliver «falske» og kan politisk afsværges og overses hvis de ikke bekræfter teorien eller er umiddelbart mulige at fortolke indenfor teoriens rammer. Det er klart, at erfaringer skal fortolkes. Fortolkningerne ligger ikke indenfor de rammer som vi direkte erfarer. Men sagen er, at teorien også har sine begrænsninger og ikke altid og til en hver tid omfatter vores samfundsmæssige erfaringer. Et godt eksempel på at begrebet falsk bevidsthed bruges på denne måde for at afvise noget, er mange marxisters reaktioner på kvinders påstand om, at de bliver undertrykt af mænd. Kvinders erfaringer afvises her som uvæsentlige, fordi hovedmodsætningerne går mellem klasser, og fordi disse modsætninger synes at bestemme alt. Begrebet falsk bevidsthed har altså været problematisk, fordi det af visse grupper bruges til at slå folk i hovedet med, når erfaringer fra grupper eller personer ikke stemmer med marxisternes lærebøger, og når erfaringerne er systematiseret på en anden måde end deres egne.

Dette berører egentlig ikke indholdet i forholdet mellem den subjektive forståelse og fortolkningen af denne, men viser hvordan en givet brug af teori bruges til at afsværge erfaringernes virkelighed. Det er ikke erfaringerne i sig selv som er sande eller falske, men fortolkningerne af dem. Derfor er det uheldigt, at begrebet «falsk bevidsthed» bliver tilknyttet erfaringernes indhold og ikke til deres fortolkning. Erfaringer er erfaringer - virkeligheden er mest virkelig - og hverken sande eller falske. Falskheden eller fordrejningerne af erfaringerne ligger i, at vi ikke kan erkende verden direkte. Det er noget, som ligger udenfor grænserne for den individuelle erfaring. Disse grænser for erfaringer gør, at vi ikke kan erfare samfundet i sin helhed - hvordan det «egentlig» er. Det hænger sammen med samfundets organisering og med hvordan det herskende sociale og politiske system forklarer denne helhed for os. Det er det mellemliggende filter, som eventuelt fejlagtigt systematiserer vores erfaringer .

Det er disse rammebetingelser, det er interessant at identificere. De viser sig ikke direkte, men må efterspores gennem refleksion af de systematiserede forestillinger om samfundet. Her er teori og teoridannelse nødvendig, men ikke for at fortrænge erfaringerne. De repræsenterer to forskellige forståelsesnivauer. Meningen med at finde ud af vor «falske bevidsthed» er at finde ud af noget om erfaringernes ramme og fortolkning og ikke en kategorisering af erfaringer i sig selv som sande, falske eller uvæsentlige.

B.M.G. / S.N.