Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Homoseksualitet

Homoseksualitet er en variant af menneskelig seksualitet, som endnu ikke fuldt ud er accepteret i vor kulturkreds. Den kristne ideologi har gennem sine moralske påbud reguleret og indsnævret vort seksualliv. Specielt har den fordømt al homoseksuel adfærd. Homoseksualitet stemples som syndig, fordi den afviger fra det traditionelle kristelige syn på seksualitet, fordi den har en anden målsætning, fordi det ikke er rettet mod forplantning. Psykiatrien har senere overtaget meget af kristendommens rolle i sin negative holdning til homoseksualitet. I store dele af psykologisk og medicinsk forskning bliver homoseksualitet fortsat stemplet som afvigelse, sygdom, mangelfuld kønsidentificering osv. Myterne om de homoseksuelles «anderledeshed» er op gennem tiderne blevet plejet og forstærket i hele den kristne kulturkreds, og fordommene har fået frit spillerum.

Forfølgelse og drab på homoseksuelle af begge køn hører ikke blot historien til men finder sted den dag i dag. Selv om homoseksuel adfærd er blevet afkriminaliseret i en række europæiske lande, er det langt fra slut med alvorlige overgreb. Homoseksuelle er endnu ikke retsligt beskyttet mod forfølgelse og diskriminering i vort samfund. Direkte undertrykkelse og religiøse fordomme er fortsat udbredte og har ført til en række sociale og økonomiske sanktioner som tab af bolig, tab af social anseelse, usaglige fyringer osv. Homoseksualitet opfattes som noget farligt og noget frastødende. Udfoldelse af homoseksuelle følelser sidestilles med moralsk forfald og udhuling af alle de normer og værdier, som vor kulturkreds bygger på.

Fortielsen omkring homoseksualitet er et andet vigtigt undertrykkelsesmiddel. Skolen tager ikke homoseksuelle samlivsformer op i sin undervisning. Homoseksuelle elever får ingen information om, at det er muligt at organisere deres liv på en anden måde end gennem det traditionelle ægteskab. Homoseksuelle lærere presses ind i konformitet og forstillelse. Propaganda for homoseksualitet bliver mødt med repressalier. Den massive forfølgelse og til tider likvidering af homoseksuelle forties i historieundervisningen. Hvad er det ved homoseksualiteten, der fører til sådanne voldsomme reaktioner?

Homoseksualitet er ganske enkelt forelskelse og seksuel tiltrækning mellem personer af samme køn, mellem kvinder og mellem mænd. Det betyder, at to kvinder eller to mænd ønsker et fællesskab, der også indbefatter seksualitet. Det faktum at homoseksualitet eksisterer, viser samtidig, at kønsrollemønstret med sine normer for hvad der er feminin og maskulin adfærd, er tillærte mønstre. At arbejdsdelingen mellem kønnene ikke er naturgiven men kulturelt betinget. Det viser, at kvinder kan leve og handle som selvstændige personer, og at mænd kan leve sammen i kærlighedsforhold.

Hvis man rokker ved kønsrollemønstret og arbejdsdelingen mellem kønnene, så rokker man også ved det kristne familieideal. En officiel accept af homoseksualitet vil betyde afslutningen på disse idealers monopolstilling. Ægteskabet og kernefamilien vil ikke længere være den eneste mulige samlivsform. Andre samlivsformer kan blive et reelt alternativ, indenfor de rammer den økonomiske og politiske struktur opstiller. En udvikling i retning af større ligestilling mellem homofile og heterofile samlivsformer er ikke utænkelig under kapitalismen. Undertrykkelsen af homoseksualitet og af homoseksuelle er mere et resultat og en videreføring af patriarkalske og kristelige ideer end af økonomiske interesser. Men et samfund opbygget på profit og økonomisk udbytning, vil samtidig søge at kanalisere en homoseksuel frigørelse over i en frigørelse på kapitalens præmisser.

Den homoseksuelle frigørelsesbevægelse daterer sig tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede. Kampen for udryddelse af straffeparagrafer stod i første omgang centralt, sammen med spredningen af oplysningsmateriale. Denne kamp er langt fra afsluttet. I en række lande - bl.a. i Rusland, Cuba, flere stater i USA, Irland og Spanien - er homoseksualitet fortsat kriminaliseret. Nyfascistiske organisationer går til åben kamp mod homoseksuelle. I USA har aktioner ledet af den fanatiske Anita Bryant ført til, at tilkæmpede rettigheder atter er blevet fejet bort. Den århundredgamle anvendelse af homoseksuelle som syndebukke genoptages. Homoseksuelle anvendes i et del-og-hersk spil.

E.Lu.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 81.265