Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kibbutz

Kibbutz er oprindeligt et hebraisk ord for samling, men bruges nu som betegnelsen på en speciel type israelske kollektiver.

Kibbutzerne er blevet karakteriseret som utopiske, socialistiske samfund, hvor der lægges vægt på følgende forhold: Den interne styreform er direkte demokrati. Et medlemsmøde vælger sekretariatet eller det arbejdsudvalg, som står for den daglige drift af kibbutzadministrationen. I store kibbutzer er hver enkelt produktionsenhed organiseret med almøder blandt arbejderne. Familieinstitutionen i traditionel forstand er ophævet, børnene tilhører fællesskabet og skal opdrages i grupper sammen med jævnaldrende.

De første kibbutzer blev dannet omkring 1910. Før dette havde der været arbejderkommuner i byerne, hvor immigranterne levede sammen i kollektive boog - forbrugskollektiver - men uden produktionsfællesskab. Kibbutzformen som samfundsmodel blev sat i sammenhæng med realiseringen af et socialistisk jødisk samfund, og med vægt på alles ret og pligt til at udføre alt nødvendig arbejde i samfundet. For at modvirke dannelsen af sociale klasser blev der praktiseret arbejdsrotation i alle hverv og i alt arbejde. Fællesøkonomien og ophævelse af ejendomsretten for den enkelte gjorde samtidig, at levevilkårene blev præget af lighed. Kibbutzerne blev med andre ord et praktisk eksperiment i alternativ samfundsorganisering og samtidig en model, som blev grebet af andre end de, som så en sammenhæng mellem kibbutzen som socialistisk celle og en fremtidig socialistisk samfundsorganisering.

Samfundsvidenskabelige forskere har især interesseret sig for den demokratiske praksis og for den kollektive opdragelse. Dele af denne forskning har kunnet påvise afstand mellem modellen - idealerne - og realiteten. Med stigende industrialisering og øget krav til specialiseret uddannelse er f.eks. arbejdsrotationen kommet i fare. På trods af økonomisk ligestilling mellem kønnene er kibbutzsamfundene ligeledes præget af, at kvinderne forskelsbehandles på det interne arbejdsmarked. I vore dages kibbutz er der tydeligere skel mellem mands- og kvindearbejde end i pionertiden.

Man kan også påpege andre dilemmaer: Selv den mest radikale kibbutzsammenslutning, Artzi, som også kæmpede for palæstinensernes rettigheder, har i høj grad anlagt sine landbrug enten på opkøbt eller «forladt» jord fra 1948. Der har også fundet kibbutzetablering sted på israelsk besatte områder - især i Golanhøjderne men også på Vestbredden. Kibbutzbevægelserne tager afstand fra de jødisk bosættelser - f.eks. på Vestbredden - og enkelte kibbutzer har haft en central rolle i den socialistiske fredsbevægelse. Den gamle socialdemokratiske elite, som prægede Israels politik indtil 1977, havde sin forankring i kollektivbevægelserne i kibbutzerne og moshaverne (nybyggerkolonier).

I 1979 var der i alt 250 kibbutzer. I størrelse varierer de fra 20 til over 2000 medlemmer. Totalt set er de i tilbagegang, 4% af Israels befolkning bor nu i kibbutzer, mod 7,5% i 1947. Kibbutzerne er organiseret i føderationer eller politisk-ideologiske tilhørsforhold. Hovedparten har været organiseret i føderationer, som er knyttet til Mapaipartiet (socialdemokratisk) og Mapampartiet (socialistisk). Religiøse kibbutzer har altid været i mindretal (i 1978 var der i alt 29 religiøse kibbutzer, hvis medlemmer udgjorde 7 - 8% af den totale kibbutzbefolkning).

Kibbutzføderationerne adskiller sig både ifht. interne organisationsspørgsmål og generelle politiske spørgsmål. Der er store forskelle, både ideologisk og i praksis, når det f.eks. gælder almindelig arbejdskraft, nyrekruttering og bosættelsespolitik i staten Israel.

Kibbutzerne er ikke umiddelbart åbne for ikke-jødiske medlemmer. Der er yderst få israelske arabere, som har søgt medlemskab og endnu færre, som har haft længerevarende medlemskab. Kibbutzerne er åbne for gæster, og mange unge fra hele verden har haft  lange ophold i kibbutzer. Disse gæster har været velkomne af mange grunde, bl.a. fordi de har repræsenteret et alternativ til almindelig arbejdshjælp i høstarbejdet. Socialistiske unge fra Norden har skaffet sig kendskab til kibbutzerne gennem sådanne ophold.

B.Å.S.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 34.517