Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Rusland
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Landbrug
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 36.128
: :
Kulak
Left
Rocks
2023-11-27 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

En kulak var en russisk storbonde (egentlig «knytnæve»). Kulak blev i den førrevolutionære periode oprindeligt brugt om folk «som åd kommunen op», dvs. landsbybønder som gennem handels- og ågervirksomhed udbyttede andre medlemmer af landsbyfællesskabet (mir'en). Med gennemførelsen af Stolypins reformer blev betegnelsen kulak knyttet til det nye lag af relativt velstående bønder, som etablerede private brug uafhængigt af miren. Den talmæssige beregning af kulakkerne før revolutionen kunne variere fra 9 til 13-14 % af bondehusholdningerne.

Kulakkens mest synlige kendetegn var, at han lejede arbejdskraft, mens den mellemstore bonde (seredniakken) klarede sig med de hænder, som var i familien, og fattigbonden (bednjakken) lejede sin arbejdskraft ud, samtidig med at han dyrkede sin egen jordlod. De lykkedes ikke de russiske landbrugssociologer at enes om en mere præcis definition, før kulakkerne sammen med de adelige godsejere blev fejet væk af revolution og borgerkrig i perioden 1917-20.

Skønt jorden under krigskommunismen var blevet ligeligt fordelt mellem Ruslands ca. 25 mio. bondehusholdninger, gjaldt dette ikke i samme grad redskaber, trækdyr og kvæg, og dette lettede fremkomsten af en ny kulak-klasse under «den nye økonomiske politik» (NEP, 1921-28), som gav de driftigste bønder nye muligheder.

Kulakken opnåede i Sovjetperioden aldrig den betydning, han havde haft under Stolypin, men allerede i 1925 var han en vigtig politisk faktor, som foruroligede kommunistpartiets venstrefløj. Kulakkerne var blevet godt integreret i bondesamfundet, og fattigbønderne var afhængige af dem. Bednjakken kunne ikke vente hjælp fra staten, «men Tikhon Ivanovitsj vil hjælpe ham, når var er i knibe», hvad enten det nu var med penge, såkorn eller plov. Mod slutningen af 1920'erne blev kulakkernes tilbøjelighed til at holde kornet tilbage fra markedet stadig mere tydelig, men dette gjaldt også de mellemstore bønder, som udgjorde 3/4 af de russiske bønder. Under den tvungne kornrekvisition, som Stalin startede i begyndelsen af 1928, og som året efter udviklede sig til en fuldstændig kollektivisering af sovjetisk landbrug, blev der ikke skelnet klart mellem kulak og seredniakken, og ordet kulak blev som et skældsord hæftet på alle bønder, som viste sig at have kornlagre.

I december 1929 kom Stalin med slagordet «likvidering af kulakkerne som klasse» og slog fast, at kulakkerne ikke skulle have ret til at tilslutte sig de nye kolkhozer. (se Kolkhoz). Samtidig skulle deres ejendom konfiskeres og overføres til kolkhozerne. Ifølge et hemmeligt dekret skulle de rigeste kulakker straks arresteres og sendes i koncentrationslejr og deres familier forvises til landets østlige egne. De mellemstore kulakker skulle have deres ejendom beslaglagt, men tilstås retten til at slå sig ned på hidtil udyrket mark i deres egne distrikter. De mindste kulakker skulle bare gøres til genstand for delvis «afkulakisering».

Offensiven mod kulakkerne i vinteren 1929-30 havde en «spontan» karakter, og de partikadrer og fattigbønder som deltog, benyttede anledningen til at fylde deres egne lommer. De forgreb sig også på seredniakken, og der opstod begreber som «ideologisk» kulak og podkulatsjnik (kulak-lakaj), som blev brugt mod seredniakker og endog bednjakker som modsatte sig kollektiviseringen. Først efter at «afkulakiseringen» i store træk var afsluttet, blev kadrene forsynet med den endelige officielle definition af den klasse, de havde likvideret. Den var meget bred og omfattede alle som havde indtægt «som ikke kom af arbejde», og det var tilstrækkeligt med én batrak (landarbejder) for at blive genstand for afkulakisering.

Der er grunde til at antage, at så godt som alle, som kom ind under den ene eller anden kulak-kategori, og som ikke i tide forstod at afkulakisere sig selv ved at sælge sin ejendom og rejse væk, til syvende og sidst blev deporteret sammen med deres familiemedlemmer. Trods de åbnede arkivet efter Sovjetunionens sammenbrud er det endnu vanskeligt at fastslå, hvor mange mennesker der blev ramt af denne skæbne. De fleste vurderinger varierer mellem 5 og 10 mio. mennesker.

J.P.N.

Litteratur

M. Levin: Who was the Soviet kulak? i Soviet Studies nr. 18, Glasgow 1966-67.
M. Fainsod: Smolensk under Soviet Rule, Cambridge, Massachusetts 1958.