Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 40.256
: :
Automatisering
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Automatisering eller automation indebærer en videreføring af mekaniseringen af produktionen ved at erstatte menneskelig styring med automatisk styring under anvendelse af forskellige maskiner. Automatisk styring er ikke af ny dato, jfr. termostatregulering af husopvarmning, automatisk regulering af vandstrømmen gennem turbiner afhængigt af strømforbrug, osv. I begge tilfælde har tekniske indretninger foretaget meget enkle programmerede beslutninger (se nedenfor).

Indføringen af EDB har skabt muligheder for, at der kan foretages programmerede beslutninger, også i meget komplicerede situationer. Dette har ført til, at en række nye processer automatiseres. Programmeringen af automaten bygger på, at man kender de forskellige situationer, der kan opstå i en proces. Programmet angiver, hvorledes automaten skal opføre sig, afhængigt af de hændelser den registrerer. Frem til i dag har det overvejende været mennesker, der har programmeret automaterne. Imidlertid tyder udviklingen indenfor EDB på, at en stadig større del af programmeringen kan automatiseres. I sidste ende er det dog altid menneskelig programmering, der ligger bag. Selv højt udviklede automater, som f.eks. robotter, har ikke nogen egen vilje.

Man kan tale om høj eller lav grad af automation, afhængig af i hvor stor udstrækning maskinel og elektronisk kontrol har erstattet den menneskelige kontrol. Da installationen af automatisk udstyr sædvanligvis indebærer store investeringer, vil graden af automation blandt andet være afhængig af arbejdslønningerne i et land og i en branche. Jo højere arbejdslønninger, jo mere interesseret vil virksomheden være i at erstatte mennesker med maskiner. Kapitalomkostningerne har den modsatte virkning.

For at en proces skal kunne automatiseres, må der være tale om et begrænset antal rutiner. Desuden må hændelsesforløbet være ret forudsigeligt. Dermed forudsætter automatisering en specialisering af produktionen. Denne specialiseringsproces forstærkes ved, at automatisering er meget dyrt. Altså at de økonomiske fordele ved stordrift bliver betydelige.

Automatisering indebærer derfor, at virksomhederne bliver stærkt afhængige af den økonomiske udvikling indenfor deres branche. En omlægning af produktionen vil ofte være vanskelig eller i praksis umulig pga. høje investeringer og maskinelt udstyr, der kun kan anvendes indenfor et ret begrænset område.

Automatisering har vidtgående følger for arbejderne. Vigtigst er faren for arbejdsløshed (se Rationalisering). En anden vigtig følge er, at jobbene forandres til at være overvågende, til at sikre at de automatiserede rutiner fungerer som det var tænkt. Dette kan indebære, at arbejderen slipper for meget tungt slid. Men mindst lige så vigtigt er, at hans muligheder for at tage initiativer, vise opfindsomhed, kort sagt, udnytte sin faglige indsigt, bliver stærkt begrænset. Behovet for traditionel faguddannelse falder derfor stort set bort. Fagarbejderen bliver som følge af automation ofte erstattet af specialarbejdere.

Automatisering af industriel produktion bidrager til at gøre arbejdet særligt rutinepræget. Man kan forvente, at monotoni efterhånden bliver et stadig mere udbredt træk ved arbejdspladsen.

De store investeringer der ligger bag automatiserede virksomheder, indebærer en forstærket tendens til skifteholdsarbejde for at få størst mulig udnyttelse af investeringen.

J.Gu.

Litteratur

J. Gulowsen: Automasjon: Reduseres slitet eller trivselen?, Tidsskrift for Samfunnsforskning, 3-4 1969.