Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 35.035
: :
Dominans
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Dominans betegner et forhold mellem to eller flere aktører (personer, grupper, organisationer, klasser, nationer), hvor den ene bestemmer over eller behersker den (de) andres adfærd. Dominans kan basere sig på fysisk styrke, økonomiske, militære, politiske, psykologiske eller kulturelle forhold, og man kan således tale om dominans på alle disse områder.

Forholdet mellem U-lande og I-lande er blevet analyseret ud fra teorier om dominans mellem nationer. U-landenes underudvikling ses da som forårsaget af økonomisk, militær og politisk dominans fra stormagter, der har indlemmet disse områder i deres interessesfære. Økonomien i de koloniserede områder er gerne blevet lagt om ved tvang. Dette har gjort «moderlandene» i stand til at sikre sig nødvendige råvarer til deres industrialisering samt markeder for deres færdigvarer. I-landenes dominans over U-landene har siden 2. Verdenskrigs afslutning i nogen grad ændret karakter, idet behovet for industrilandenes råvarer nu oftere dækkes ved, at multinationale selskaber investerer direkte i U-landenes produktion. Dominansforholdet viser sig også ved, at U-landene modarbejdes i deres forsøg på at fremme fælles interesser som råvareproducenter på verdensmarkedet. Tiltag der kan støtte deres situation som eksportører, bl.a. præferanceaftaler og lavere told på råvarer til I-landene har været et hovedkrav på UNCTAD konferencerne (FN's konference om handel og udvikling, se UNCTAD). Men dette har kun i begrænset udstrækning ført til praktiske tiltag.

Dominansbegrebet står også centralt i enhver analyse af forholdet mellem klasser. En klasses dominans over en anden er knyttet til det at eje og kontrollere samfundets produktionsmidler. Ejerne kontrollerer i kraft af den private ejendomsret andres muligheder for arbejde, og er derved i stand til at bestemme over deres livssituation og levevilkår. Arbejderbevægelsens kamp for at socialisere samfundets vigtigste arbejdspladser og produktionsfaktorer, har været et forsøg på at fratage kapitalejere og -forvaltere deres tilnærmelsesvise eneret til at tage afgørelser, der angår næringsgrundlaget for flertallet af befolkningen.

Teorier om dominans har også været vigtige i kvindebevægelsens politiske analyse. Kvindernes undertrykte stilling må delvist knyttes til mænds dominans over kvinder indenfor alle klasser (se Patriarkat). Denne dominans er baseret på fysiske, psykologiske og økonomiske forhold mellem kønnene, og har forskellig karakter i forskellige klasser, afhængigt af om kvinderne deltager i den lønnede produktion i samfundet og hvilken betydning familien har i de forskellige klasser. Dominansen varierer også ifht., om den er åben eller skjult, om den er baseret på fysiske, psykiske eller økonomiske forhold. Hvad der har størst betydning varierer med de forskellige klasseforhold og organiseringen af produktionen i samfundet.

Selv om dominans er baseret på et forskelligt styrkeforhold mellem to eller flere parter, bliver det ikke nødvendigvis opfattet som kun negativt - heller ikke af den dominerede part. Dette skyldes, at dominans ofte præsenteres som beskyttelse eller hjælp fra den stærkeste (jfr. det svage køn, U-landsbistand, arbejdsgiver). Dette er med til at legitimere ulighederne i forholdet, og sikrer at det kan bestå over tid.

K. To.