Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Pacifisme

Pacifisme kommer af de latinske ord pax: fred og facere: gøre, og betyder at tage principiel afstand til vold og krig. Historisk kan pacifistiske træk genfindes indenfor bl.a. taoismen, konfusianismen, buddhismen, hinduismen, stoicismen, urkristendommen og hos enkelte senere kristne sekter - franciskanere, anabaptister, menonitter og kvækere.

Blandt pacifistiske tænkere og aktivister i nyere tid, kan nævnes Leo Tolstoj, Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi, Barthelmy de Ligt, Aldous Huxley, Albert Schweitzer, Carl von Ossietsky, Martin Luther King, Danilo Dolci, Helder Camara m.fl.

Det er en fundamental opfattelse indenfor pacifismen, at menneskelivet bør være ukrænkeligt. Den afviser tesen om at: «Målet helliger midlet» og mener at de politiske midler i sig selv bør være etisk acceptable. Den nære sammenhæng mellem mål og midler gør, at vold ikke vil kunne anvendes, uden at væsentlige værdier ved selve målet går tabt. Pacifismen afviser også, at der findes nogen principiel forskel mellem individual-etik og gruppe-etik - «privat» og «offentlig» moral.

Forskellige retninger

Indenfor pacifismen eksisterer der forskellige opfattelser af, hvor absolut afvisningen af vold og krig skal være, hvor omfattende den skal være og hvordan den skal begrundes.

  1. Den klassiske pacifisme afviser absolut vold og krig og under alle omstændigheder. Enkelte pacifister vil gøre undtagelser for «spontan nødværge», og nogle vil i større eller mindre grad gøre spørgsmålet om vold afhængig af den historiske situation - «politisk pacifisme». En retning som er blevet kaldt for «atompacifisme» afviser militære konflikter i atomalderen, pga. muligheden for total atomar krig - en krig hvor det parterne vil forsvare med stor sandsynlighed vil blive ødelagt.
  2. Pacifistisk antivoldsholdning kan begrænses til at gælde mennesket, eller den kan omfatte andre levende væsener, eventuelt hele livsmiljøet - en økologisk orientering.
  3. Pacifisme er blevet begrundet religiøst, humanistisk, pragmatisk - ud fra nytte- og hensigtsmæssighedsbetragtninger - og politisk, eller ved kombinationer af disse argumenter.

Et pacifistisk standpunkt har for mænd gerne resulteret i militærnægtelse og/eller arbejde for at fjerne det der opfattes som årsagerne til krig. De forskellige opfattelser har givet anledning til forskellige holdninger overfor den tjeneste, som staten tilbyder som alternativ til krigstjenesten. Vi kan skelne mellem:

I 1960'erne opstod der en retning, som blev kaldt for «nypacifismen». Karakteristisk for denne var den stærke politisering af fredsspørgsmål, megen udadvendt aktivitet, forsøg på at udvikle konstruktive fredspolitiske forslag og vilje til dialog med militærtilhængerne. Bevægelsen stillede bl.a. forslag om fredskorps, alternative værnepligtsformer, udmeldelse af NATO, øget ulandsbistand, en mere retfærdig handelspolitik overfor u-landene, ensidig nedrustning og ikke-voldsforsvar.

Nypacifismen talte for et «udvidet voldsbegreb», som bl.a. indebar, at sult og fattigdom blev opfattet som lige så ødelæggende og nedværdigende for mennesket som den åbne, direkte vold. I tråd med dette støttedes u-landenes bestræbelser på at opnå politisk og økonomisk frigørelse, hvilket førte til, at den blev mindre absolut i sin fordømmelse af vold.

Pacifisme er ofte blevet kombineret med socialistiske og/eller anarkistiske opfattelser. For en socialist er det et spørgsmål, hvorvidt vold kan undgås i klassekampen og i den antiimperialistiske befrielseskamp. En retning indenfor pacifismen som kalder sig «revolutionær pacifisme» hævder, at vold og krig ikke kan afskaffes, så længe kapitalismen og klassesamfundet består, men vægrer sig ved brug af vold i revolutionen ud fra moralske og/eller strategiske overvejelser. De revolutionære pacifister peger på faren for, at samfundet også efter revolutionen skal blive præget af voldelige og centralistiske mønstre.

For en del socialister har ikke-voldskamp (se Ikke-vold) derfor syntes at være en mulig vej ud af dilemmaet, sammen med en slags socialrevolutionær virksomhed for at opbygge decentraliserede, selvstyrende og selvforsynende alternative institutioner.

Pacifismens vigtigste internationale organisationer er i dag War Resisters' International, WRI (Krigsmodstandernes Internationale) og International Fellowship of Reconciliation, IFOR (Det Internationale Forsoningsforbund).

S.B.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 42.466