Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Djævelen

«Djævel» kommer af græsk «diábolos», en oversættelse fra det hebræiske Satan: fjende, anklager. Dansk: Fanden, som enten betyder frister eller fjende.

Djevleskikkelser i europeisk middelalderkunst
Djævleskikkelser i europæisk middelalderkunst.

Animisme

Prøver man udfra en udviklingsteori at forstå gudetro og djævletro, er det rimeligt at antage, at djævletroen udspringer af menneskets tendens til at forstå sine omgivelser ud fra sig selv. Et barn synes det er synd for et træ med en brækket gren, og en voksen kan intenst føle, at motorbåden eller bilen stiller sig vrangvilligt an. Alle ting og kræfter der møder mennesket, kan tillægges bevidsthed og vilje, dvs. sjæl og ånd. Særlig gælder dette forestillingen om de kræfter, der ligger bag alt hvad der sker i livet. I animismen der regnes for et tidligt stadium i menneskets kulturudvikling, er dette det almindelige. Alt har sin egen sjæl, og hvor disse sjæle bliver kendte og forstået af mennesket, kan de få faste navne. Særligt vigtig for mennesket bliver de kræfter, der giver lykke og ulykke. Lykke er alt der giver et rigere liv: Vellykket jagt, sejr i krig, stor avl, god sundhed og frugtbarhed hos folk og fæ. Kræfterne er hverken gode eller onde, men snarere drilske eller blide alt efter om de bliver behandlet rigtigt. Derved får specialister, som shamaner eller «de ældste» (= erfarne), der ved hvordan ånderne skal behandles, stor magt. Særligt vigtig bliver kundskaben om, hvordan ånderne kan bestikkes (dvs. offerkundskab), og hvordan de kan tvinges til at tjene menneskets ønsker (ved besværgelse og magi).

Gudetro

Efterhånden udvikledes «storsjæle» eller guder med større magt og bevægelsesfrihed end ånder knyttet til konkrete ting. Specialisterne udvikler sig til konger og præster. De bliver lovgivere som i gudernes navn kan pålægge folket krav for at sikre lykken. Guderne er fortsat hverken gode eller onde, men der er knyttet uhygge til mørkets guder, kuldens guder, stormens guder og krigens guder. Andre folks guder bliver også «onde», fordi guderne tænkes at tage parti for det folk, der dyrker dem. Først med Zarathustra i Persien ca. 650 f.v.t. synes der at være et bevidst skel mellem en god gud og en ond ånd (Ahriman). Jødefolkets oprindelige monolatri (dyrkelse af kun en gud blandt mange) udviklede sig til en skarp monoteisme (troen på kun en almægtig skabergud). Der blev ikke plads til nogen selvstændig ond vilje ved siden af guden. Det onde der ramte mennesker, blev anset for straf på brud på den aftale, guden havde lavet med det folk, der dyrkede ham. Satan var således tænkt som en gudens tjener (engel), med den opgave at fremdrage alt negativt hos dem guden skulle yde hjælp. Satan fik lov til at friste menneskene til aftalebrud og dermed prøve deres sikkerhed. Satanskikkelsen blev under påvirkning af persisk djævletro set som en fjende af gud. Han blev slået sammen med andre folks guder og betragtet som en konge over alle magter i opposition til Israels gud. Særligt synes frugtbarhedsguder at have farvet Satanforestillingerne - i hvert fald i den kristne fantasi. Bukkehorn og bukkeunderkrop synes han at have fået fra skovguden Pan, og nordisk mytologi har muligvis ansvaret for hestehoven, eftersom hesten spillede en vigtig rolle i den nordiske frugtbarhedsreligion.

Kristendommen

På trods af jødedommens og kristendommens erklærede monoteisme, fik djævletroen en stærk plads i begge religioner. Det Nye Testamente er skrevet i en tid, da disse forestillinger var almindeligt accepterede. Den bogstavtro bibeltolkning har sammen med en folkelig animisme holdt djævletroen i live i brede kredse frem til vore dage. For magthavere har djævlefrygten været et kærkomment middel til sikring af befolkningens lovlydighed, da djævlefrygt ofte har været større end frygten for en guds straf over lovbrud. Kæmper man mod djævelen, bliver mange midler tilladt (inkvisition, kætterforfølgelse, heksebrænding), og selv det at lytte til anderledes tænkende er farlig, da man jo risikerer at blive smittet af den stærke onde åndsmagt, man står overfor. Missionærer der betragter andre religioner som djævelens værk, får en kraftigt reduceret lytteevne. Resultatet har ofte været en kulturimperialisme, der har givet os mørke kapitler i kirkehistorien. I krige mod folk med en anden tro kan tanken om at de andre er djævelens tjenere øge soldaters offervilje. Religionskrige kan derfor blive meget bitre, som f.eks. 30 årskrigene i starten var farvede af forestillingen om, at den anden part var antikrists tjener. (Luther anså paven for at være antikrist, djævelens synlige repræsentant på jorden.) I vore dage er djævletroens alvorligste konsekvenser den angst den giver mennesker, som tolker naturlige lyster eller sygdomme (særlig psykiske sygdomme) som tegn på djævlebesættelse. Udbredt er også den ubibelske forstilling, at mennesker efter døden kan komme til et helvede, hvor djævelen har magten. Sådanne forestillinger får mennesker til i angst at fortrænge egne tanker og følelser. Istedet for at lære sig selv at kende overtage de religiøse lederes idealer og ender som masseproduserede «personligt troende».

E.Re.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 39.914