Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 35.311
: :
Maskine
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

En maskine er i princippet en indretning som omformer og styrer bevægelser - som f.eks. en symaskine. Dette adskiller den fra værktøj og redskaber, hvor bevægelsesomdannelse og styring fortsat ligger hos mennesket. Noget mere upræcist men nok mere i overensstemmelse med den almindelige forståelse, kan en maskine beskrives som en indretning, der udfører arbejde således at menneskelig arbejdskraft helt eller delvis kan erstattes.

Når et arbejde udføres, kan der skelnes mellem følgende tre funktioner der må udføres: Tilførsel af energi, udførsel af arbejdet og styringen af det. I den førindustrielle tid måtte disse funktioner i vid udstrækning varetages af menneskene selv når de arbejdede. Energien blev tilført ved egen muskelkraft. Man udførte gerne arbejdet ved at bruge enklere hjælpemidler som håndværktøj o.l. og styringen skete ved at kontrollere udføringen af arbejdet.

I princippet er en maskine normalt opbygget til at varetage de samme funktioner. En maskine kan derfor ofte deles op i en drivenhed, en udførende enhed og en styringsenhed. Men disse enheder kan være udviklet i varierende grad. Der findes f.eks. manuelle maskiner, som hånddrevne symaskiner og skrivemaskiner, hvor den menneskelige muskelkraft er drivkraft.

Udviklingen af de første maskiner indebar først og fremmest, at man tog nye former for energiomdannelse i brug, således at denne kunne erstatte anvendelse af menneskelig muskelkraft. Dampmaskinen skabte gennembruddet for den industrielle revolution. Den kunne omforme varmeenergi til bevægelsesenergi. I den første tid var spinde- og vævemaskinerne vigtigst. De erstattede rokken og vævestolen og gjorde det muligt at producere i et helt andet omfang end tidligere.

Forbrændingsmotoren og den elektriske motor var vigtige for nye anvendelser af maskiner. Særligt gjaldt dette anvendelsen af elektriske motorer, som gjorde det muligt at decentralisere brugen af maskiner i industriel produktion.

Efterhånden er der blevet udviklet maskiner og andet teknisk udstyr til de mest forskellige formål. Det har bidraget til at erstatte manuelt arbejde på mange felter, men fortsat må mennesker styre og betjene maskinerne.

Gennem forskellige former for styrings- og datateknik er udviklingen imidlertid nået et langt stykke videre. Maskinerne kan udstyres med styringsenheder, der erstatter behovet for menneskelig styring på mange områder. I industrien er der mange steder taget programmerbare værktøjsmaskiner i brug, der kan udføre sammensatte operationer. Samtidig tages der i stigende grad robotter i brug, som kan programmeres til at udføre alsidige former for håndtering.

Kombinationen af maskinteknik og data- og styringsteknik gør det muligt at bygge store produktionsanlæg med meget begrænset behov for manuelt arbejde. Dette åbner vigtige fremtidsperspektiver. Selv om en fortsættelse af denne udvikling altid vil give et vist behov for mennesker til at betjene, vedligeholde og overvåge, vil mange arbejdspladser forsvinde. Hvis udviklingen ikke underkastes samfundsmæssig styring, vil dette kunne føre til omfattende arbejdsløshed.

O.S.