Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.193
: :
Tidsstudier
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Tidsstudier er forskellige metoder - ur-, frekvens- og MTM-studier - til målingen af den tid en arbejder anvender på givne arbejdsopgaver og -operationer. Tidsstudier anvendes til at fastsætte «normaltiden», som «gennemsnitsarbejderen» bruger på arbejdsopgaverne. Lønsystemer - f.eks. akkord - og forudberegning af produktionstider bygger på tidsstudier. Kombineres tidsstudier med arbejdsstudier, er målet at udvikle metoder til mere effektiv udnyttelse af produktionsfaktorerne råvarer, maskiner og arbejdskraft.

Tids- og arbejdsstudier blev først systematisk udviklet og taget i brug af Frederick Winslow Taylor i 1880'erne. De var vigtige hjælpemidler til at udforme den kapitalistiske arbejdsorganisation i overensstemmelse med hans principper om «videnskabelig ledelse», der endnu er meget udbredte principper i organisationsteorien i de industrialiserede lande. Formålet var at øge arbejdstempoet gennem strengere disciplinering, styring og kontrol af arbejderne. Taylor peger på mindst tre måder at gøre dette på. Den ideelle arbejdsorganisation er en kombination af de tre måder.

  1. Udforme tekniske arbejdsprocesser således at arbejdstempoet og disciplinen bliver fastsat af «maskinenes uafbrudte og ensartede bevægelser».
  2. Virksomheden omdannes til et bureaukrati med regelstyring, klare arbejdsrutiner, arbejdsdeling og centraliseret beslutningsstruktur. Den bureaukratiske arbejdsorganisation er vigtigst der hvor arbejderne ikke direkte er underlagt maskinenes disciplinerende arbejdsrytme.
  3. Fuld udnyttelse af arbejdskraftens mekaniske egenskaber. Dette kunne gøres ved at opdele arbejdsopgaverne i enkle arbejdsoperationer og underkaste disse tidsmålinger. Derved nåede man ikke blot frem til en «normaltid» for hver arbejdsoperation, men også til en beregning af de optimale grænser for arbejdernes mekaniske ydeevne.

I Taylors system er den ideelle arbejder en menneskerobot, hvis intelligens og fysiologiske fortrin kun skal understøtte de mekaniske præstationer. Men disse tidsstudier blev for upræcise til at måle arbejdernes mekaniske ydeevne. Til dette formål blev der udviklet mere avancerede tidsstudier som bevægelsesstudier («Motion Studies») og MTM-systemet (Metode-, Tid-, Mål-systemet).

Bevægelsesstudierne blev udviklet af F. B. Gilbreth i USA omkring århundredeskiftet. MTM-systemet blev udviklet af H. B. Maynard i 1940, og bygger i hovedsagen på principperne bag bevægelsesstudierne. Ved at overvåge en arbejder som udfører en given arbejdsoperation, forsøger forskeren at finde frem til hvilke bevægelser, der er nødvendige for at få udført operationen. Tørre sved af panden vil f.eks. blive regnet for en unødvendig bevægelse. Til overvågningen benytter forskeren avancerede filmkameraer, og eksperimenterne foregår i laboratoriet.

Bevægelsesforskningen er nået frem til, at der er fem hovedbevægelser, som er nødvendige. Disse kaldes elementarbevægelser: Strække, bevæge, vride, gribe og løsne. Arbejderen må endvidere kunne kombinere visse bevægelser - f.eks. ben- og fodbevægelser - samt tage hjælpebevægelser i brug som at bevæge øjnene og fokusere. I MTM-systemet undersøges det først, hvilke bevægelser der er nødvendige til en given arbejdsopgave. Derefter bliver der målt, hvor lang tid hver nødvendig bevægelse tager. Disse tider bliver så lagt sammen og forskeren kommer frem til en MTM-standardtid for hver arbejdsopgave. En vis modificering af denne tid sker gennem fratræk af en registrerbar tendens hos forsøgspersonerne til at blive trætte.

Standardtiden - som altså bliver lig den forventede «normalydelse» af arbejderen - gives et skin af videnskabelig objektivitet, eftersom tidsmålingerne er udført i et videnskabeligt miljø og med avancerede hjælpemidler. MTM-målingerne ser imidlertid helt bort fra f.eks. psyko-sociale forhold i arbejdsprocessen. Standardtiderne bliver derfor ofte helt urealistiske. Dette giver sig udslag i en enorm stigning i antallet af arbejdsulykker, slitageskader og sygefravær på de arbejdspladser hvor MTM-systemet systematisk er taget i brug.

MTM-systemet er et godt eksempel på brugen af videnskaben i forsøget på at underkaste arbejderne kapitalens behov. Denne videnskabelige objektivitet sættes på de alvorligste prøver gennem erkendelsen af, at laboratoriets syntetiske realisme er lige så langt fra fabrikkens støj, stress og sociale ulighed, som arbejdsgiverens drøm er det fra arbejdernes virkelighed.

T. Bjaa.