Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Arbejderbevægelsens bibliotek og Arkiv (ABA)

ABA
Rømersgade 22
1362 København K

Åbent 10-16

Email: aba@aba.dk
http://www.aba.dk/

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) blev oprettet i 1909 af arbejderbevægelsens hovedorganisationer. I 1999 var det en selvejende institution, der financieres af LO (ca. 75%) og staten (ca. 25%). Der er 13 fastansatte samt ca. 4 studentermedhjælpere, militærnægtere og langtidsledige.

ABA's formål er i første række at indsamle, registrere og tilgængeliggøre det trykte og utrykte materiale fra de danske arbejderorganisationer, inklusive organisationer der henvender sig til arbejderne, men modarbejder arbejderbevægelsen (den kristelige fagbevægelse, DNSAP, Retsforbundet, Venstre og lignende). Desuden indsamles trykt materiale fra den internationale arbejderbevægelses organisationer, f.eks. fra Fri Faglig Internationale med dens forgængere, Socialistisk Internationale, Kommunistisk Internationale osv., fordi deres udgivelser har betydning for den danske bevægelse pga. de danske arbejderorganisationers medlemsskab i dem. Der er over 100 faglige, socialdemokratiske og kommunistiske internationaler - herunder flere politisk-kulturelle internationaler - hvis udgivelser indsamles; hertil kommer andre internationaler, som diverse trotskistiske, syndikalistiske, anarkistiske internationaler, som har udgivet og fortsat udgiver omfattende tidsskriftserier osv., som søges anskaffet for at supplere det danske materiale.

ABA er ikke blot historisk men også organisatorisk en aktiv del af arbejderbevægelsen. En hel del fagforbund og Socialdemokratiet overlader efter få år (2-5 år) deres arkiver til ABA, og en ikke uvæsentlig del af arkivets arbejde består i at servicere disse forbund og partiet, når de har brug for at trække på oplysninger i afleverede arkivmaterialer.

Det danske materiale er kernen i samlingerne; de trykte (duplikerede eller på anden måde mangfoldiggjorte) udgivelser søges anskaffet, så der opnås 100% dækning: Arkivmaterialet fra de landsdækkende organisationer indsamles løbende i samarbejde med organisationerne. Det har ikke altid kunnet gennemføres, så der er huller i samlingerne. Dele af arkiverne er destrueret pga. af politiske forholds indvirken. Således brændte Louis Pio pga. politiforfølgelse efter 1875 konsekvent modtaget korrespondance efter et par dage. I 1940 destruerede Socialdemokratiet af forsigtighedsgrunde dele af sit arkiv bl.a. korrespondancen med det tyske Socialdemokrati; DKP's arkiv (forsåvidt det ikke var bragt i sikkerhed i Moskva) blev beslaglagt i 1941 og efter sigende ødelagt af Schalburgkorpset. De overvejende dele af, hvad der er bevaret, findes på ABA. Arkiverne er, forsåvidt de er registrerede, stort set tilgængelige. For de sidste 30 års vedkommende skal der dog søges om adgang.

Biblioteket dækker området «arbejderbevægelse» bredt på dansk, men har også et stort udvalg af materiale på andre sprog. Især tysk- og engelsksprogede udgivelser fra arbejderbevægelsen i mange lande findes i relevant omfang. Tysk er vigtigt i perioden før 1945, sidenhen er engelsk blevet mere fremtrædende. Men også protokoller, analyser og fremstillinger på norsk, svensk, finsk og fransk findes i lange serier og væsentlige udvalg. Dokumentserierne søges udbygget med tidsskrifter, således findes amerikanske tidsskrifter som «Science & Society», «Monthly Review» og mange flere i komplette serier; det engelske arbejderpartis tidsskrifter næsten uafbrudt fra 1920erne og frem; det centrale norske tidsskrift «Mot Dag» er der, bl.a. det svenske, schweiziske, tyske og østrigske socialdemokratis teoretiske tidsskrifter fra tiden omkring århundredskiftet til i dag kan lånes i biblioteket. Vigtige udgivelser fra tyske arbejderorganisationer i eksil findes her, i nogle tilfælde de eneste bevarede - f.eks. «Arbeiterpolitik» 1934-39. De politiske og faglige Internationalers rundskrivelser og tidsskrifter er næsten komplette fra tiden umiddelbart efter århundredskiftet til i dag. Det gælder delvis også for de Internationale Fagsekretariater. I samlingerne findes også mange tusinde småtryk og tidsskrifter, der kun udkom i korte perioder. I alt har ABA ca. 80.000 bøger og ca. 6.000 tidsskrifter, hvor af omtrent 1.000 er løbende (1999). Samlingen af arbejderbevægelsens dagblade omfatter hovedorganerne, de andre søges anskaffet som mikrofilm. De ca. 500 sangbøger er opstillet i en særsamling; andre særsamlinger, som kun kan bruges på læsesalen, omfatter arbejderforlagenes udgivelser.

I Arkivet findes hovedsagelig danske arbejderorganisationers arkiver, i alt over 1.500, som kan bruges i mange sammenhænge: organisationsstudier, undersøgelsen af hverdagskulturen og andre forhold. Både den politiske og faglige arbejderbevægelse har haft og har tætte internationale relationer og derfor indeholder deres arkiver korrespondance med udenlandske partier og forbund, cirkulærer og protokoller fra Internationalernes kongresser og materiale fra Fagsekretariaterne. Det gælder ligeledes for materiale fra Socialistisk Ungdomsinternationale i mellemkrigstiden, Socialistisk Kvindeinternationale og den Faglige Internationale, materiale som pga. af forfølgelse ofte er forsvundet i andre lande. Personarkiverne indeholder også materiale af betydning for den internationale arbejderbevægelse, således Marie Nielsens arkiv fra Kommunistisk Internationale og den internationale kvindebevægelse, men de fleste af de ca. 260 personarkiver, og flere af dem er meget omfattende, har deres hovedvægt på danske forhold.

Billed- og plakatsamlingen indeholder ca. 300.000 fotografier af personer og situationer fra den danske og internationale arbejderbevægelse; ca. 8.000 plakater giver mulighed for også at studere denne side af arbejderbevægelsen. I tilknytning hertil findes ca. 1.000 faner, og over 3.000 film, bånd og plader - de udlånes ikke.

ABA giver mulighed for at studere den danske arbejderbevægelse i alle dens forgreninger, men også for at følge med i, hvad der i dag sker i den internationale arbejderbevægelse via tidsskrifter på dansk, engelsk, tysk, fransk, svensk, norsk, spansk og italiensk fra arbejderbevægelsen, socialistiske organisationer og i videnskabelige tidsskrifter.

G.C.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 10/4 2007

Læst af: 32.601