Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Koncentrationslejr

Massegrav ved koncentrationslejren Bergen-belsen, maj 1945

Det forskønnende udtryk «koncentrationslejr» (ofte forkortet kz-lejr) er kendt på tre sprog: engelsk, tysk og russisk. Det dækker henholdsvis den britiske imperialismes, den tyske nazismes og stalinstatens tiltag for at «koncentrere» - dvs. isolere og afsondre - politisk uønskede elementer på en måde der gik udenom og som var et tillæg til det ordinære fængselssystem.

Ordet er oprindelig engelsk. De første koncentrationslejre blev anlagt i Sydafrika i 1900-02. Boernes (de hollandske landbrugskolonisters) børn, kvinder og gamle blev samlet og interneret, således at de blev forhindret i at bistå deres egne guerillatropper. Men briternes forsøg på at afskære guerillaen fra dens miljø og forsyninger mislykkedes. Boernes kampkraft blev kun reduceret ubetydeligt, og i den internationale oppinion blev disse lejre, med deres meningsløse liv og elendige hygiejne, en belastning for den britiske kolonimagt.

De næste koncentrationslejre der fik tilsvarende ry, var de tyske, der blev anlagt i stor stil umiddelbart efter nazisternes magtovertagelse. De skulle i første række internere kommunister og socialistiske fagforeningsfolk. Oranienburg og Dachau var de første. De tilsammen seks lejre, der blev opført inden krigsudbruddet, rummede i 1939 ca. 21.000 fanger - et forholdsvis lille antal sammenlignet med fængslerne.

Russiske læger undersøger offer i koncentrationslejren Auschwitz, 18/2 1945

Under krigen steg antallet af lejre og deres kapacitet dramatisk. Også formålet ændrede sig. Lejrene blev i stor udstrækning omdannet til udryddelsessteder, hvor fangerne blev tilintetgjort dels ved fysisk nedbrydende slavearbejde, dels ved regulær henretning og massekremering. Den største folkegruppe der blev dræbt i lejrene var russere og andre slaviske folk. Omkring 11 mio. af dem blev dræbt. Den næststørste gruppe var jøder (se Auschwitz), hvor ca. 6 mio. blev dræbt. Dernæst fulgte romaer, homoseksuelle, psykisk syge og kommunister. Det totale antal kz-fanger der passerede gennem de tyske lader sig ikke præcist fastslå, men lå på omkring 17 mio. Næsten alle blev dræbt eller døde af sult og sygdom.

Det tredje omfattende system af koncentrationslejre blev opført i Sovjetunionen under Stalin fra slutningen af 1930'erne. I forbindelse med de store udrensninger (se Moskvaprocesserne) blev flere millioner mennesker fjernet og sendt til «ø-samfund» - dvs. arbejdslejre i øde områder af Sovjetunionen. Også krigsfanger der var taget af tyskerne i 1941-45 og havde overlevet i kz-lejre i besatte lande, blev ved hjemkomsten til Sovjet sendt til «Gulag-arkipelaget». Et udtryk skabt af Aleksander Solsjenitsyn og beskrevet i hans monumentale trebindsværk af samme navn (se Gulag).

De sovjetiske koncentrationslejre var kun lidet kendt i forhold til de tyske. De adskiller sig fra Hitlerregimets ved at være organiseret som mere eller mindre rene arbejdslejre, hvor fangerne byggede industrianlæg, dæmninger, kraftstationer og andre bygningsværker i den økonomiske infrastruktur. I det Tredje Rige var arbejdet i lejrene derimod - hvis de overhovedet havde nogen økonomisk funktion - hovedsageligt stenhugning og vejbygning samt simplere husflid og markarbejde.

Aleksander Solsjenitsyn har gennem sit store værk Gulag-arkipelaget givet et rystende billede af, hvordan fangelejrene fungerede i Sovjetunionen under Stalin-tiden. Hans bøger er baseret på egne erfaringer som fange i arbejdslejre.

Visse fælles træk går igen i den fangelitteratur, der findes om de tyske og sovjetiske koncentrationslejre. Først og fremmest finder man den stærke organisering af solidaritetsfølelsen, der udvikles iblandt fangerne. På kanten af eksistensminimum og under den yderste knaphed på alle goder synes politiske fanger at kunne udvikle særdeles effektive organisationer til at varetage intern justits og en retfærdig fordeling af goder og byrder. I enkelte af nazitysklands lejre, blandt andet i Sachsenhausen, hvortil bl.a. de danske arbejderledere blev sendt, var denne organisering det tyske kommunistpartis værk: Kommunisterne var de ældste i fangebefolkningen og udviklede en avanceret organisation, der bl.a. blev rygraden i det østtyske kommunistparti efter krigen - og for den sags skyld i den østtyske stat.

Denne organisering af solidaritet var ikke absolut og blev ikke udviklet alle steder. I dødslejre som Auschwitz og Bergen-Belsen lykkedes det SS-administrationen at få jødiske fanger til at hjælpe til med gasning og kremering. De deltog så effektivt i udryddelserne, at senere studier af koncentrationslejrene har lagt stor vægt på at forsøge at forklare det ejendommelige forhold som opstod mellem bøddel og offer i dødslejrene. Men dette var undtagelser. For den jævne kz-fange - og dem var der millioner af - var effektiv solidaritet gennem fast organisering en vigtig del af koncentrationslejrenes hverdag.

Et træk beslægtet med dette er lejrledelsens, og især den centrale lejradministrations, omfattende bureaukrati. Både i Tyskland og i Sovjetunionen behøvede de vældige kz-komplekser store administrationsapparater, som begge steder var gennemsyret af hemmeligholdelse, der tilslørede apparatets egentlige hensigt. Blandingen af bizar irrationalitet og skræmmende effektivitet i begge disse systemer var terrormidler i sig selv, og virkede stærkt på de indsatte.

Internationale organisationer har kritiseret USA's umenneskelige behandling af krigsfangerne i Guantanamo fangelejren Camp X-ray, der i 2002 blev omdøbt til Camp Delta.

Også USA har lang erfaring med koncentrationslejre. Allerede i det 19. århundrede blev den oprindelige befolkning i Nordamerika (indianerne) samlet i koncentrationslejr-lignende reservater. Under 2. Verdenskrig blev over 100.000 nordamerikanere af japansk afstamning samlet i koncentrationslejre, fordi USA's regering tvivlede på deres loyalitet under USA's krig mod Japan. Under vietnamkrigen samlede USA titusinder af sydvietnamesere i koncentrationslejre, der blev kaldt beskyttede landsbyer. De blev mistænkt for kontakter med guerillabevægelsen FLN. I forlængelse af USA's erobring og besættelse af Afghanistan i 2001 oprettede supermagten en koncentrationslejr på sin militærbase i Guantanamo i Cuba, hvor omkring 500 fanger blev placeret under umenneskelige forhold. Menneskerettighedsorganisationer fra hele verden samt Røde Kors har kritiseret USA's behandling af krigsfangerne. USA har nægtet at følge Genevekonventionen for behandling af krigsfanger og betegner dem selv som «ulovlige kombatanter».

Palæstina der har været under israelske besætelse siden 1967 er af Israel omdannet til en eneste enorm koncentrationslejr under kontrol af det israelske militær. I de israelsk besatte områder gælder ingen retstatslige garantier. Befolkningen fængsles vilkårligt uden rettergang og sidder indespærret i årevis («Administrativ tilbageholdelse»). Alle adgangsveje til den besatte Vestbred og Gaza er under israelsk militær kontrol, og med få undtagelser kan palæstinensere hverken komme ind eller ud. Israelske soldater og officerer nyder næsten uden undtagelse fuld straffrihed for de mord de begår på palæstinensere.

USA bryder Geneve konventionen for behandling af krigsfanger i sin koncentrationslejr i Guantanamo i Cuba. USA kalder i stedet fangerne for «ulovlige kombatanter», og mener dermed at de falder udenfor Geneve konventionen.

A.J

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 15/4 2018

Læst af: 184.378