Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
Ideologi  .  Borgerlig  .  Konservativ
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 62.894
: :
Bismarck, Otto von
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Otto von Bismarck

Bismarck (1815-98) var som statsminister og kansler mellem 1862 og 1890 den dominerende person i prøjsisk og tysk politik. Hans politik overfor tyske socialister og arbejdere har haft stor indflydelse på flere europæiske landes arbejderbevægelse og arbejderlovgivning.

Bismarck stammede fra den prøjsiske jordejende adel - junkerne. Fra denne sociale baggrund medbragte han mange forestillinger, vi kan kalde senfeudale. Megen af hans politik blev udformet i mødet med borgerlige 1800-tals synspunkter. Han indtog en ret afvisende holdning overfor borgerligt demokratiske og særlig økonomisk liberalistiske ideer: «Jeg tror ikke, at en laissez faire ... politik... kan anvendes på staten. Specielt ikke på en monarkisk stat der styres paternalistisk

Den utæmmede industrielle kapitalisme var en trussel mod den stærke harmoniserende stat, Bismarck ville bygge. Bl.a. pga. den grobund den skabte for social og politisk uro indenfor den klasse, der blev dannet: Arbejderklassen. For Bismarck var problemet, at få udviklet et integreret samfund, hvor folk trak i samme retning. Og «det sociale problem (dvs. at skabe harmoni) kan kun løses af staten». Antisocialistlove og arbejderforsikringslove udgjorde dele af denne løsning.

I 1860'erne havde Bismarck et samarbejde med Lassalle - stifteren af de første varige tyske arbejderorganisationer (1863). Samarbejdet var taktisk bestemt og rettet mod Bismarcks hovedfjender i forfatningskampen: de nationalliberale. Fra 1870'erne blev socialisterne opfattet som vigtige modstandere. Bismarck frygtede socialismens internationale karakter. Franske kommunarder og russiske nihilister spredte frygt blandt alle Europas magthavere. Et socialistisk parti blev i 1869 stiftet i Tyskland af Bebel og Liebknecht, og i 1875 sluttede Lassalleanerne sig til. Dette tyske socialdemokratiske parti (SPD) var mere marxistisk og mindre nationalsindet end 1860'ernes socialister. Dets fremgang ved valgene bekymrede Bismarck. I 1871 sad der kun 1 socialist i det tyske føderale parlament, men i 1874 var tallet øget til 8 og i 1877 12 (med 9 % af stemmene).

To attentater mod kejseren i 1878 gav Bismarck et påskud til at kræve tiltag til beskyttelse af statens sikkerhed. Alle socialdemokratiske, socialistiske eller kommunistiske foreninger, møder og publikationer skulle opløses eller forbydes. 1500 personer blev arresteret i løbet af de 12 år loven gjaldt (til 1890). Der blev også angivet en anden begrundelse for loven: «Sålænge vi ikke knuser de kommunistiske myretuer med lovgivning, får vi intet (økonomisk) opsving.» Arbejderbevægelsen blev givet en del af skylden for den økonomiske depression fra midten af 1870'erne. Bismarck havde også et andet formål med antisocialistlovene: At splitte de liberale da lovene skulle passere parlamentet, og dette lykkedes

Bismarck forestillede sig tidligt, at lovene mod socialistisk virksomhed skulle suppleres af love til beskyttelse af arbejderne. Lovene var begrænsede til obligatorisk arbejderforsikring mod 3 trusler mod arbejdskapaciteten. Der blev i 1883 gennemført en lov om sygdomsforsikring, i 1884 og 86 ulykkesforsikring og invaliditet samt i 1889 alderdomsforsikring. Udgifterne blev delt mellem arbejdere, arbejdskøbere og stat. Et hovedformål med lovene var at pacificere socialisterne. «Den (arbejder) der får alderspension, er meget mere tilfreds og lettere at behandle end en, der ikke har dette i udsigt.» Den bagvedliggende tanke er ikke ualmindelig: Materiel nød er årsagen til, at folk bliver socialister. Dette kan forhindres ved at give dem en grundlæggende materiel sikkerhed. Dette var også en del af Bismarcks statsopbyggende virksomhed. Staten skulle styrkes gennem støtte fra arbejderne. Målet med Bismarcks autoritære paternalistiske stat var en statstro kollektivmentalitet. En del af begrundelsen for socialforsikringslovene var, at de var god «anvendt kristendom». Det viser, at Bismarck videreførte arven fra den prøjsiske oplyste enevælde, hvor det offentlige havde ansvar for den almene velfærd. Bismarcks politik kom her hurtigt i konflikt med den borgerlige 1800 tals liberalisme. Udtrykket «statssocialisme» blev anklagende rettet mod ham. Han brød sig ikke om disse betegnelser, men bekæmpede ikke den industrielle kapitalisme. Bismarck anså den tværtimod som uundgåelig. Han kom til at betragte den som statens økonomiske rygrad og var forsigtig overfor at antaste kapitalejernes frie råderet og konkurrenceevne overfor udlandet. Socialist- og socialforsikringslovene skulle sikre arbejdsfred og dermed økonomisk og politisk stabilitet.

Bismarck forsøgte med gulerod og kæp at forsone arbejde og kapital, og få arbejderne til at slutte op om hans tyske absolutistiske statsideal. Men han mislykkedes. Forsikringstiltagene nåede langt fra ud til alle og tilfredsstillede knapt nogen. Bismarck mistede i 1889 interessen for denne type lovgivning, da den ikke virkede efter sin hensigt. Socialreform var ikke på tale. Antisocialistlovene virkede endda endnu stærkere mod hensigten. De tyske venstrekræfter blev drevet under jorden, men udviklede et udstrakt skjult foreningssystem. Tilslutningen blev øget ved valgene i 1880'erne - SPD kunne nemlig opstille til valg. Solidaritetsfølelsen blandt arbejderne blev styrket. Den voksende klassebevidsthed skærpede modsætningerne overfor andre samfundsklasser.

J.E.M.

Litteratur

H. Holborn: A History of Modern Germany 1840-1945, New York 1969.
H. Rothfels: Bismarck's social policy and the problem of state socialism in Germany, The Sociological Review, 1938,
H. U. Wehler: Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen, 1975.