Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.616
: :
Stand
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

En stand (latin: status, stilling) er en samfundsgruppe med fælles kultur og værdier, som er knyttet til ejendom eller erhverv. Det kan gælde normer for, hvad der sømmer sig i privatlivet, forskellige udtryk for erhvervsstolthed eller reguleringer som modvirker markedsdannelse og fri konkurrence, f.eks. gennem laug eller erhvervsprivilegier.

Fælles symboler, sprogkonventioner eller tøj gør gruppen synlig udadtil og styrker sammenholdet indadtil. I modsætning til klassebegrebet, som tager udgangspunkt i tilegnelsen af samfundets merprodukt og interesserne på arbejdsmarkedet, betegner standsbegrebet gruppedannelser ud fra de fællestræk, som ikke angår markedet. I samfund med markedsforhold der ikke er særlig udviklede, vil klasse og stand ofte langt hen ad vejen være sammenfaldende. Til forskel fra en «statusgruppe» (se Status), er en standsgruppe ofte præget af markeret ulighed mellem medlemmerne, eksempelvis mellem biskop, sognepræst og kapellan.

I de fleste tilfælde opretholdes standsdannelserne over tid gennem arv og giftermål. Undtagelsen er de religiøse sammenslutninger, som foreskriver cølibat og eunukker - en vigtig stand i mange ældre samfund. Standsmønstre kan hvile på værdier og symbolsammenhænge knyttet til:

  1. religiøse forestillinger,
  2. juridisk-politiske privilegier,
  3. ejendomsrettigheder og
  4. erhvervskarrierer.

Dersom alle fire momenter er til stede, taler man om et kastesamfund. Dette eksisterer mest udviklet i Indien (se Kaste). At kastevæsenet er direkte begrundet i religiøse forestillinger kan bidrage til at forklare, at det indiske samfund er så uimodtageligt overfor social forandring. Indenfor den europæiske tradition er Platon (427-347 f.v.t.) med sin statsfilosofi den vigtigste talsmand for et kastepræget samfund. Kriterierne 2 til 4 giver standsinddelinger af den type man finder i europæiske feudalsamfund frem til ca. 1800. De vigtigste sociale grupper (stænder) var adel, gejstlighed, borgerskab og - i nogle tilfælde - bønder. I standssamfundet var økonomien ofte statsligt reguleret, idet man måtte have tilladelse for at drive handel, håndværk eller udvinding af naturforekomster. Bønder og ejendomsløse havde få eller ingen privilegier, men til gengæld en række pligter, som at stille soldater til krig eller forskellige former for arbejdspligt. Adelen og gejstligheden (de såkaldte privilegerede stænder) var normalt fritaget for skat.

Repræsentanter for stænderne blev i nogen udstrækning indkaldt til stændermøder. Dels for at hylde nye konger, dels for at støtte kongen i krig eller ved skatteudskrivninger.

Med udviklingen af kapitalismen og den økonomiske liberalisme gik de formelle standsprivilegier i opløsning. Uformelt blev mange træk fra standssamfundet imidlertid bevaret, ikke mindst i tilknytning til håndværkerlaugene. De mere udbredte standsdannelser blev præget af forskellige kombinationer af 3 og 4 med stigende vægt på uddannelse og erhvervskarrierer i den udviklede kapitalisme. Dette giver standsbegrebet to forskellige betydninger i det moderne samfund: På den ene side ret så velafgrænsede erhvervsgrupperinger som officersstanden eller handelsstanden, hvor de interne karriereveje udgør ret klare hierarkier. På den anden side bliver disse erhvervsgrupper kædet sammen til løsere og bredere samfundsgrupper som småborgerskab og mellemlag. For grupper med lavere uddannelse eller kortere karriereveje vil standstrækkene i nogen udstrækning falde sammen med kultur baseret på regionale særtræk.

F.E.