Beslægtede opslag

sociologer (Personer : Mænd) (35 opslag)
Adorno, Theodor Wiesengrund
Allardt, Erik Anders
Altvater, Elmar
Bauman, Zygmunt
Beck, Ulrich
Bourdieu, Pierre
Coleman, James S.
Comte, Auguste
Cooley, Charles Horton
Dewey, John
Durkheim, Emile
Dutschke, Rudi
Elster, Jon
Geiger, Theodor
Goffman, Erving
Goldmann, Lucien
LĂ©vi-Strauss, Claude
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Mannheim, Karl
Mauss, Marcel
Mead, Georg Herbert
Merton, Robert King
Michels, Robert
Mills, C. Wright
Mondlane, Eduardo
Parsons, Talcott
Russell, Bertrand
Seip, Jens Arup
Simmel, Georg
Storstein, Olav
Sweezy, Paul Marlor
Torres, Camilo
Tönnies, Ferdinand
Veblen, Thorstein
Weber, Max

 

advokater (Personer : Mænd) (25 opslag)
Bellamy, Edward
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Buhl, Vilhelm
Castro, Fidel Ruz
FaragĂł, LĂ szlĂł
Gonzales Marquez, Felipe
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Hansteen, Viggo
Kielland, Alexander Lange
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Lie, Jonas
Lollini, Vittorio
Madsen, Carl Marius
Mandela, Nelson
Mitterrand, François
Moore, Samuel
Nehru, Jawaharlal
O' Connor, Fergus Edward
Renner, Karl
Ries, István
Seip, Jens Arup
Steincke, K.K.
Szende, Pál
Tambo, Oliver
Wilhjelm, Preben

 

Verden : Europa : Rusland (87 opslag)

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Sociologi   (122 opslag)
#MeToo
Afvigelse
Alienation
Altruisme
Amerikanisme
Anomi
Antagonisme
Assimilering
Bandit
Barndom
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Bevidstgørelse
Bevidsthed
Bytte
Chicagoskolen
Civil ulydighed
Civilisation
Dansk sociologis historie frem til 1950
Deltagelse
Determinisme
Diskriminering
Dominans
Dyd
Egalitær
Elite
Erfaring
Etnicitet
Fangens dilemma
Folk
Foragt
Fordomme og etniske minoriteter
Frankfurterskolen
Fredsforskning
Fundamentalisme
Funktionalisme
Galskab
Gratist
Habitus
Handling
Harmoni
Hawthorneforsøgene
Hegemoni
Hierarki
Idealisme
Ideologiske statsapparater
Individ
Individualitet
Institution
Intellektuel
Intelligens
Interesse
Kollektivitet
Kommunikation
Konflikt
Konkurrence
Konstruktivisme
Krig
Kriminalitet
Kærlighed
Kønsspecifik arbejdsdeling
Lagdeling
Latter
Legitimering
Ligevægtssamfund
Livsform
Livsverden
Manipulering
Marginalisering
Masochisme
Masse
Massehysteri
Mellemlag
Menneskerettigheder
Myte
Nation
Nationale spørgsmål
Nationalisme
Neoliberalisme
Netværk
Norm
Næringsformer
Offentlighed
Oligarki
Organisation
Paternalisme
Patriarkat
Praksisfællesskaber
Privat
Provo
Publikum
Racediskrimination
Racelære
Racisme
Restgruppen
Retfærdighed
Risikosamfund
Ritual
Rolle
Samfund
Samfundsplanlægning
Sladder
Slum
Slægtskab
Socialgrupper
Sociologi
Solidaritet
Sprog
Stand
Stat
Status
Tabu
Teknokrati
Terrorisme
Tolerance
Totemisme
Tradition
Tyranni
Velfærd
Venskab
Vold

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Jura   (25 opslag)
Censur
Civil ulydighed
Dødsstraf
Fiskerigrænse
Folkeret
Folkesuverænitet
Grundloven
Havret
Isolationsfængsel
KRIM
Kriminalitet
Legalisme
Listesagen
Moskvaprocesserne
Nation
Nationale spørgsmål
Ret
Retsopgøret i Norge
Retssikkerhed
Sacco og Vanzettisagen
Socialistisk Juristgruppe
Straf
Terrorlister
Tugthusloven
Tugthuslovene i Norge